Cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp tại EVN đã có nhiều đổi mới tích cực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế trong tình hình mới" do Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức ngày 18/10, tại Hà Nội. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có bài tham luận tại hội thảo.

Chủ trì hội thảo có TS.Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS.Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; GS.TS Phùng Hữu Phú – Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Hội thảo khoa học do Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng tổ chức

Cụ thể hóa các quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN – Dương Quang Thành cho biết: Trong thời gian qua, EVN đã kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và các bộ, ngành về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ đến các đơn vị thành viên. Việc triển khai được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm hoặc cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn. 

Với quan điểm “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp”, vì vậy, để có cơ sở pháp lý đầy đủ trong thực hiện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trên cơ sở các quy định hiện hành, Đảng ủy, Hội đồng thành viên EVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cán bộ, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, quy chế của cấp trên về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua việc xây dựng và ban hành đầy đủ văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Cụ thể như: Quy định của Đảng ủy EVN về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế về công tác cán bộ; Quy chế về công tác lao động và tiền lương; Quy định đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 

Để đảm bảo tính thống nhất, Đảng ủy, Hội đồng thành viên đã báo cáo, xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, cho ý kiến trước khi ban hành chính thức các quy chế, quy định nêu trên.

TS.Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo

Việc tuyển dụng lao động được EVN quản lý chặt chẽ chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng để đảm bảo chất lượng và yêu cầu tăng năng suất lao động. EVN và các đơn vị thành viên thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng lao động theo định biên Hội đồng thành viên phê duyệt và quy định hiện hành; không được tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ khi chưa được Hội đồng thành viên phê duyệt định biên và cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đã được EVN quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc tham gia các chương trình đào tạo và phải có chứng chỉ về quản trị doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và cán bộ quy hoạch trước khi được xem xét bổ nhiệm ở cấp tương ứng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN – Dương Quang Thành cho biết: CMCN 4.0 làm thay đổi phương thức sản xuất, dẫn đến thay đổi phương thức quản trị của các ngành sản xuất, trong đó có ngành Điện. Từ năm 2019, EVN đã tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị các cấp về áp dụng tư tưởng “Chiến lược Đại dương xanh” vào công tác quản trị doanh nghiệp, theo đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đòi hỏi phải tìm ra nhưng giải pháp sáng tạo cho phát triển công nghệ, sản xuất - kinh doanh, làm cho giá trị của doanh nghiệp tăng, nhưng chi phí giảm hoặc không tăng. Sau đào tạo đã có nhiều sáng kiến đổi mới trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Việc bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được Đảng ủy, Hội đồng thành viên lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, đảm bảo sự thống nhất từ khi phê duyệt chủ trương đến khi thông qua phương án nhân sự cụ thể, qua việc tổ chức họp, thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp BTV Đảng ủy, Hội đồng thành viên. Việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo diện EVN quản lý được EVN và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện từ năm 2019 và đến nay đã kiện toàn 32 vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức thi tuyển.  

Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh diện EVN quản lý được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, phù hợp với quy hoạch, có cơ cấu, số lượng, trình độ, ngành nghề, độ tuổi theo quy định của Đảng, Chính phủ và tiêu chuẩn cán bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc.  

EVN thực hiện nghiêm túc chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy là Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc/Giám đốc đơn vị; hầu hết cấp ủy viên các cấp đều đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong đơn vị.   

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ

Để tạo dựng môi trường chuyển đổi số trong công tác quản trị, EVN đã và đang dịch chuyển mạnh mẽ từ môi trường quy trình hóa truyền thống sang môi trường số hóa các phần mềm, nền tảng dùng chung bao gồm: Digital-Office, HRMS, EVNPortal...

Trên cơ sở phát triển các phần mềm dùng chung nêu trên và áp dụng trong công tác quản trị, đã giúp EVN ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng năng suất lao động, tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ từ EVN đến các đơn vị, doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam để đạt được các mục tiêu chung, mục tiêu chiến lược của EVN.

Về lĩnh vực tổ chức và nhân sự, EVN đã và đang xây dựng, thống nhất quy trình nghiệp vụ chuyển đổi số, trong đó có nội dung hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện quy trình nghiệp vụ công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, gồm: quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và luân chuyển, nhân xét đánh giá, thi tuyển, quản lý nghỉ hưu/nghỉ việc, tuyển dụng lao động, quản lý hồ sơ cán bộ v.v... 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tham luận tại hội thảo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN – Dương Quang Thành cho biết, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trong thời gian tới, EVN tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo hướng khuyến khích trọng dụng nhân tài, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt về chế độ tiền lương, chế độ ưu đãi, chính sách đào tạo. 

Tăng cường đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng trên cơ sở áp dụng hệ thống bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard-BSC) và hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPI). Rà soát, sắp xếp, tổ chức tinh gọn, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực để nâng cao năng suất lao động. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc đầu tư đổi mới công nghệ để tiết giảm lao động và tăng năng suất lao động.

Đa dạng hóa hình thức đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật, tiếp thu và làm chủ công nghệ mới, công nghệ hiện đại và gắn đào tạo với thực tế sản xuất. Đào tạo bổ sung, đón đầu cho những lĩnh vực còn thiếu, còn yếu.

Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn năng lực; lộ trình phát triển nghề nghiệp; chương trình khung đào tạo; quy trình đánh giá năng lực; quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia trong EVN. Xây dựng Trung tâm đào tạo và Nghiên cứu khoa học số của EVN nhằm phát huy tri thức, kinh nghiệm tập thể, phát triển thành kho kiến thức sử dụng chung trong toàn EVN. 

EVN tăng cường hợp tác đào tạo với nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của EVN. Tổ chức các chương trình trao đổi chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành với các tổ chức quốc tế. 


  • 18/10/2022 01:00
  • Thu Hiền
  • 11089