Các hồ thủy điện nhỏ khu vực phía Bắc tăng công suất phát điện

Là một trong những thông tin đáng chú ý từ báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) vào sáng 10/7. Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Riêng các hồ thủy điện nhỏ khu vực Bắc Bộ đang tăng công suất phát điện do lượng nước về nhiều.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày 9/7.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao dộng nhẹ; khu vực Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm.

Khu vực Bắc Bộ:

Lưu lượng nước về hồ: Lai Châu: 1.156m3/s; Sơn La: 1.410m3/s; Hòa Bình: 377m3/s; Thác Bà: 250m3/s; Tuyên Quang: 420m3/s; Bản Chát: 198,8m3/s.

Mực nước hồ/ mực nước chết:

- Hồ Lai Châu: 287,32/265m

- Hồ Sơn La: 192,29/175m

- Hồ Hòa Bình: 96/80m

- Hồ Thác Bà: 48.46/46m

- Hồ Tuyên Quang: 101,91/90m

- Hồ Bản Chát: 450,15/431m.

Khu vực Bắc Trung Bộ:

Lưu lượng nước về các hồ: Trung Sơn: 227m3/s; Bản Vẽ: 54m3/s; Hủa Na: 74,71m3/s; Bình Điền: 23,39m3/s; Hương Điền: 42m3/s.

 Mực nước hồ/ mực nước chết:

- Hồ Trung Sơn: 153,18/150m

- Hồ Bản Vẽ: 155,50/155m

- Hồ Hủa Na: 219,28/215m

- Hồ Bình Điền: 63,66/53m

- Hồ Hương Điền: 50,11/46m

Khu vực Đông Nam Bộ

Lưu lượng nước về hồ: Thác Mơ: 85m3/s; Hồ Trị An: 650m3/s

Mực nước hồ/mực nước chết:

- Hồ Thác Mơ: 201,8/198m.

- Hồ Trị An: 54,5/50m.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

Lưu lượng nước về các hồ: A Vương: 17,51m3/s; Đăkđrink: 38,5m3/s; Sông Bung 4: 120,6m3/s; Sông Tranh 2: 43,85m3/s; Sông Ba Hạ: 62m3/s; Sông Hinh: 10m3/s.

Mực nước hồ/mực nước chết:

- Hồ A Vương: 358,7/340m

- Hồ Đăkđrink: 398,72/375m

- Hồ Sông Bung 4: 217,31/205m

- Hồ Sông Tranh 2: 156,61/140m

- Hồ Sông Ba Hạ: 102,52/101m

- Hồ Sông Hinh: 203,01/196m

Khu vực Tây Nguyên:

Lưu lượng nước về các hồ: Buôn Kuốp: 121m3/s; Buôn Tua Srah: 64m3/s; Đại Ninh: 29m3/s; Hàm Thuận: 58,41m3/s; Đồng Nai 3: 49.25m3/s; Ialy: 32m3/s; Pleikrông: 83m3/s; Sê San 4: 48m3/s; Thượng Kon Tum: 15,69m3/s.

Mực nước hồ/ mực nước chết:

- Hồ Buôn Kuốp: 410,28/409m

- Hồ Buôn Tua Srah: 470,3/465m

- Hồ Đại Ninh: 867,73/860m

- Hồ Hàm Thuận: 583,85/575m

- Hồ Đồng Nai 3: 573,71/570 m 

- Hồ Ialy: 497,8/490 m

- Hồ Pleikrông: 541,44/537m

- Hồ Sê San 4: 211,31/210m

- Hồ Thượng Kon Tum: 1148,48/1138m.