Các Ban thuộc cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 3/10/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 959/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban thuộc cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 25/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 240/QĐ-EVN về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư vốn.

Ngày 29/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 275/QĐ-EVN về việc thành lập Ban An toàn.

Ngày 23/4/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN về việc hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Đảng ủy) với các ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt nam (Cơ quan EVN) có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 

1. Văn phòng

Tham mưu giúp Đảng ủy EVN trong công tác văn phòng Đảng ủy; tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản trị.

2. Ban Tổ chức và Nhân sự

Tham mưu giúp Đảng ủy EVN trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác tổ chức bộ máy, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương, y tế, chế độ bảo hộ lao động, thi đua và khen thưởng.

3. Ban Kế hoạch

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kế hoạch hàng năm, dài hạn, quy hoạch và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác thống kê kết quả hoạt động của EVN.

4. Ban Tài chính Kế toán

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán của EVN.

5. Ban Kiểm tra - Thanh tra

Tham mưu giúp Đảng ủy EVN trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra; tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: Thanh tra, kiểm tra; xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ; bảo vệ bí mật Nhà nước và EVN; công tác quốc phòng.

6. Ban Pháp chế

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác pháp chế trong EVN, những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của EVN; bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của EVN.

7. Ban Truyền thông

Tham mưu giúp Đảng ủy EVN trong công tác tuyên giáo và dân vận Đảng ủy; tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác thông tin truyền thông, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thống của EVN.

8. Ban Quan hệ quốc tế

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoạch định chiến lược, quản lý, điều hành công tác quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc tìm kiếm, thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước ngoài, hợp tác với các đối tác nước ngoài và các quan hệ quốc tế khác.

9. Ban Kỹ thuật - Sản xuất

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, vận hành, sửa chữa nguồn điện và lưới điện, công tác quản lý vật tư cho sản xuất kinh doanh của EVN và các vấn đề kỹ thuật có liên quan trong công tác hoạch định chiến lược khoa học công nghệ và phát triển hệ thống điện của EVN.

10. Ban Thị trường điện

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác vận hành thị trường điện và tham gia thị trường điện của EVN, các hoạt động mua điện của các đơn vị trong và ngoài EVN.

11. Ban Kinh doanh

 Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh doanh điện năng của EVN.

12. Ban Khoa học công nghệ và Môi trường

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường, tiêu chuẩn hoá, quản lý chất lượng trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN.

13. Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng, vận hành, kinh doanh và chiến lược phát triển viễn thông và công nghệ thông tin của EVN

14. Ban Quản lý đầu tư

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch các dự án đầu tư, thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình và công tác giám sát đầu tư.

15. Ban Quản lý xây dựng

Tham mưu giúp Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện và các dự án khác của EVN từ giai đoạn chuẩn bị xây dựng cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

16. Ban Quản lý đấu thầu

Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư mới, mua sắm phục vụ sửa chữa lớn, sản xuất kinh doanh (trừ mua nhiên liệu).

17. Ban Quản lý đầu tư vốn

Tham mưu cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và người đại diện phần vốn góp của EVN tại doanh nghiệp (Người đại diện); công tác cổ phần hóa của EVN

18. Ban An toàn

Tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác an toàn - bảo hộ lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


  • 14/11/2013 01:49
  • (Nguồn: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN)
  • 147005