Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 bao gồm các thiết kế: poster, banner, phướn, frame Facebook, áo, mũ và túi.

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 sẽ được cập nhật tại đây.

- Click để download poster tại đây.

- Click để download phướn tại đây.

- Click để download banner tại đây.

- Click để download frame Facebook tại đây.

- Click để download áo, mũ và túi tại đây.

Download toàn bộ file thiết kế Bộ tài liệu Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 tại đây.


  • 24/02/2023 09:15
  • Ban Truyền thông EVN
  • 17267