Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV EVNGENCO 1

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1).

Giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo EVNGENCO 1, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Tổng công ty cần thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD điện, vận hành tin cậy các nhà máy, góp phần cùng Tập đoàn đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh và hoàn thành lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo đúng kế hoạch đề ra.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNGENCO1

Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO 1 (Quyết định số 38/QĐ-EVN ngày 26/2/2019).

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNGENCO 1 (Quyết định số 36/QĐ-EVN ngày 26/2/2019).

Ông Phùng Văn Sinh, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNGENCO 1 (Quyết định số 45/QĐ-EVN ngày 26/02/2019).

Ông Phạm Viết Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý Đầu tư EVN được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNGENCO 1 (Quyết định số 39/QĐ-EVN ngày 26/02/2019).

Như vậy, với việc bổ nhiệm các vị trí trong Hội đồng thành viên EVNGENCO 1, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Ông Dương Quang Thành đại diện HĐTV EVN ký Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNGENCO 1

Ông Nguyễn Tiến Khoa - tân Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV EVNGENCO 1 đoàn kết vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Tập đoàn giao.


  • 01/03/2019 04:15
  • Minh Hạnh
  • 20447