Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần VIII - năm 2022

Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII - năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Download Bộ nhận diện tại đây.


  • 10/11/2022 09:41
  • Ban Truyền thông EVN
  • 10989