Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch triển khai năm dữ liệu số quốc gia

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, năm 2023 gắn với chủ đề “Năm dữ liệu số quốc gia" nhằm khai thác dữ liệu số, tạo ra các giá trị mới và tập trung cụ thể vào các nội dung: Phát triển dữ liệu mở; phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu.

Link gốc


  • 14/04/2023 12:13
  • Theo mic.gov.vn
  • 4430