Bộ Công Thương ban hành thông tư về quy định xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022, quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Cụ thể, thông tư quy định về phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện cho các nhà máy: điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi, điện gió trong đất liền, điện gió trên biển.

Theo đó, việc xây dựng khung giá phát điện dựa trên nguyên tắc: Khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời mặt đất, mặt trời nổi, điện gió trong đất liền, điện gió trên biển là giải giá trị từ tối thiểu (0 đồng/kWh) đến giá trị tối đa.

Thông tư quy định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực, chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 1/1/2021 và các nhà máy điện gió trong đất liền, nhà máy điện gió trên biển đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 1/11/2021 có trách nhiệm cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong thời hạn 45 ngày từ ngày thông tư có hiệu lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi, điện gió trong đất liền, điện gió trên biển gửi Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) thẩm định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2022.

Thong_tu_15%20_BCT.PDF