Bình Dương tăng cường hành động về tăng trưởng xanh

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2030, đề ra các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể bao gồm 18 chủ đề.

Trong đó, chủ đề 8 về Năng lượng có nội dung chính gồm: Đảm bảo an ninh năng lượng theo hướng phát triển các nguồn năng lượng, khai thác và sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng và chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch; đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng của tỉnh. Nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng; áp dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng lưới điện phân phối, giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sử dụng điện tiến tới xây dựng lưới điện thông minh.

Chủ đề 9 về Công nghiệp: Nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng; từng bước hạn chế các ngành phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất xanh mới. Chú trọng ứng dụng công nghệ xanh, hệ thống quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất theo kinh nghiệm thực hành tốt để tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sinh thái…

Chi tiết Kế hoạch xem file đính kèm

3961-KH_signed.pdf


  • 11/09/2023 03:00
  • PV
  • 3670