Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến ngày 19/2/2024

Theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi về tình hình lấy nước đợt 2 để gieo cấy vụ Đông Xuân, tổng diện tích có nước cả khu vực tính đến 15 giờ ngày 19/02/2024 là 476.504 ha/ 492.946 ha, đạt 96,7%.


  • 19/02/2024 08:20
  • Nguyễn My
  • 3140