Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến 15h ngày 28/1/2024

Đến 15 giờ ngày 28/1/2024, diện tích có nước toàn khu vực là 381.373 ha/492.946 ha, đạt 77,4%. Theo Công điện số 02/CĐ-TL-QLVH ngày 26/1/2024 của Cục Thuỷ lợi, đợt 1 lấy nước sẽ kết thúc lúc 24 giờ ngày 28/01/2024.


  • 28/01/2024 06:13
  • Nguyễn My
  • 3476