Báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Tổng cục Thủy lợi thông tin về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

* Tính đến 16h00 ngày 30/1/2020, mực nước trung bình ngày tại trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,90m, cao nhất đạt 2,17m lúc 12h00’.

Báo cáo nhanh ngày 30/1/2021 tại đây

* Tính đến 17h00 ngày 29/1/2020, mực nước trung bình ngày tại trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,80m, cao nhất đạt 2,09m lúc 12h00’.

Báo cáo nhanh ngày 29/1/2021 tại đây

* Tính đến 16h00 ngày 26/1/2020, mực nước trung bình ngày tại trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,71m, cao nhất đạt 1,92m lúc 10h00’.

Báo cáo nhanh ngày 26/1/2021 tại đây

* Tính đến 16h00 ngày 25/1/2020, mực nước trung bình ngày tại trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,53m, cao nhất đạt 1,78m lúc 10h00’.

Báo cáo nhanh ngày 25/1/2021 tại đây

* Tính đến 17h00 ngày 14/1/2020, mực nước trung bình ngày tại trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,86m, cao nhất đạt 2,19m lúc 12h00’.

Báo cáo nhanh ngày 14/1/2021 tại đây

* Tính đến 16h00’ ngày 13/01/2021, mực nước trung bình ngày tại trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,79m, cao nhất đạt 2,12m lúc 11h00’.

Báo cáo nhanh ngày 13/1/2021 tại đây

* Tính đến 16h00’ ngày 12/1/2021, mực nước trung bình ngày 12/1/2021 đạt 1,64 m, cao nhất lúc 10h đạt 1,94m.

Báo cáo nhanh ngày 12/1/2021 tại đây


  • 13/01/2021 06:06
  • Theo Tổng cục Thủy lợi
  • 2555