Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban này.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án cấp bách; đồng thời chỉ đạo việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nhập khẩu than, khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG (năng lượng sơ cấp), công tác đàm phán hợp đồng nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho phát điện và chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách về mua bán điện với nước ngoài và phát triển năng lượng tái tạo.

Về nguyên tắc làm việc, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên của Ban chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban.

Văn phòng Ban là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban; làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia và các bộ, ngành, địa phương liên quan; giúp Ban kiểm tra, đôn đốc theo dõi việc thực hiện các dự án; tổng hợp các báo cáo và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đặc biệt các dự án trọng điểm về điện lực, các dự án cấp bách, các dự án hạ tầng cơ sở nhập khẩu năng lượng sơ cấp và công tác đàm phán ký kết hợp đồng nhập khẩu năng lượng sơ cấp, các dự án phát triển năng lượng tái tạo; tổng hợp và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến mua bán điện với nước ngoài, phát triển năng lượng tái tạo.

Trước đó, ngày 4/11/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2110/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các dự án điện trọng điểm.

Theo Quyết định này, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. 3 Phó Trưởng Ban là: Bộ trưởng Bộ Công Thương (thường trực); Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Các ủy viên gồm có: Một Thứ trưởng hoặc cấp tương đương của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Mời một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng là ủy viên Ban Chỉ đạo.


  • 03/02/2017 08:52
  • Huyền Thương
  • 9996