Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 EVN họp phiên thứ nhất năm 2020

Chiều 4/2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN, Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã họp phiên thứ nhất năm 2020.

Tham dự cuộc họp có ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, ông Đặng Huy Cường - Thành viên HĐTV EVN, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, lãnh đạo các ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

Theo báo cáo của Ban Chiến lược phát triển EVN, thực hiện Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN”, đến nay, 13/13 đơn vị được giao nhiệm vụ đã hoàn thành thuyết minh báo cáo đề án thành phần. Trong đó, có 15 nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo thông qua, 6 nhiệm vụ đang triển khai theo dự án và đề tài tại các đơn vị, 3 nhiệm vụ đã hoàn thành, 2 nhiệm vụ dừng thực hiện.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai thực hiện, tiếp cận công nghệ của cuộc CMCN4.0 để ứng dụng vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh

Việc triển khai Đề án đã giúp EVN đánh giá các hoạt động khoa học công nghệ trong Tập đoàn, nắm được hiện trạng về nguồn lực, hạ tầng phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ; đồng thời, khích lệ tinh thần tự phát triển, tự nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu suất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị và toàn Tập đoàn.

Hiện nay, các hoạt động ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 của EVN đã dần đi vào nề nếp, đi vào tư tưởng của cán bộ công nhân viên, làm cơ sở cho các phát triển ứng dụng công nghệ của Tập đoàn trong tương lai.

Tuy đã đạt được những kết quả ban đầu, nhưng quá trình thực hiện Đề án vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Một số nội dung rất mới như ứng dụng AI, Bigdata, Blockchain chưa phổ biến, khiến các đơn vị trong quá trình nghiên cứu gặp lúng túng; nguồn nhân lực thực hiện các đề án/dự án đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chưa có đủ điều kiện tập trung thời gian và tư duy nghiên cứu những công nghệ mới của cuộc CMCN 4.0,…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN biểu dương các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019; đặc biệt, một số đơn vị đã chủ động, tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện và ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục chủ động triển khai thực hiện, tiếp cận công nghệ của cuộc CMCN4.0 theo các đề án thành phần đã phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời, lên kế hoạch học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị có kinh nghiệm trong khu vực và trên thế giới; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT, ứng dụng cuộc CMCN 4.0, ông Dương Quang Thành nhấn mạnh.

Với những đề tài đã hoàn thành, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu các ban chuyên môn phối hợp với đơn vị tổ chức nghiệm thu, đưa ra các quy định, quy chuẩn để ứng dụng rộng rãi trong toàn Tập đoàn…


  • 04/02/2020 06:10
  • H. Hoa
  • 8304