Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Ngày 19/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ðồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Ðồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như: Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, phê phán tư tưởng bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu ý thức xây dựng Đảng; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng bộ Khối DNTW, Đảng bộ EVN và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của EVN. Cùng với đó tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).