6 nội dung trọng tâm phối hợp giữa Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022

Ngày 6/4, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị Liên tịch số 209/LT-CĐĐVN-EVN về nội dung phối hợp trọng tâm năm 2022.

Với chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phấn đấu tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, việc ảnh hưởng các yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng cao khó dự báo trước,... để đảm bảo cung ứng đủ điện cho nền kinh tế của đất nước và đời sống của nhân dân.

Nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và bảo đảm quyền lợi người lao động, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất nội dung cụ thể như sau:

1. Phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch an toàn, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

2. Phối hợp xây dựng các quy định về chế độ chính sách cho người lao động phải làm việc trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục đề xuất kiến nghị với các Bộ, ngành về chế độ chính sách, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đặc thù của ngành Điện.

3. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; tổ chức phong trào thi đua liên kết trên công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và trên các công trình trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; phát động hưởng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID–19”; tổ chức hội thi thợ giỏi các cấp tiến tới Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022.

4. Phối hợp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tai nạn lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm quy định, quy phạm, kỷ luật lao động, chấp hành tốt pháp luật khi tham gia an toàn giao thông.

5. Phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc tại các đơn vị theo Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ và Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1488/QĐ-EVN; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại một số đơn vị trực thuộc tập đoàn.

6. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động trợ giúp người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động từ thiện xã hội; tổ chức các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ cơ sở, vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo rèn luyện sức khỏe cho người lao động.