Năm 2015, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 36 ngày

Đó là một trong những chỉ tiêu để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016.

Để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Giai đoạn 2014 - 2015 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quản, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp... Phấn đấu đến năm 2015 đạt mức trung bình của Nhóm nước ASEAN-6.

Theo đó, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2014 - 2015 đã được thực hiện và đạt kết quả tích cực. Môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên một bước. Trong đó, thời gian tiếp cận điện năng của doanh nghiệp đã giảm từ 115 ngày xuống còn 70 ngày.

Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong hai năm 2015 - 2016, Chính phủ tiếp tục yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, yêu cầu thời gian thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 36 ngày vào năm 2015 và 35 ngày vào năm 2016.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm.

19-NQ-CP.signed.pdf


  • 17/03/2015 01:04
  • Hà Nguyễn
  • 5294


Gửi nhận xét