• 29/02/2024

Thực hiện Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nghị định số 02/2024/NĐ-CP), Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (HĐTV EVN) đã có Nghị quyết số 49/NQ-HĐTV ngày 20/02/2024 thông qua chủ...


  • 16/01/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2024/NĐ-CP ngày 10/1/2024 về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2024.