• Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 22/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42053,9 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 869,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 321,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 394,9 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 39,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 7,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 88,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,7 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   38280,5

   38380,1

   Thủy điện

   10933,4

   16036,3

   Nhiệt điện than

   14038,4

   18440,7

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1323

   2314

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   160,4

   589,4

   ĐMT trang trại

   6241,4

   0

   ĐMT mái nhà

   5364,5

   0

   Nhập khẩu điện

   156,4

   937,1

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   62,9

   62,6

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 21/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41880,5 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 868,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 334,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 391,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 41,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 7,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 75,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 15,3 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37702,5

   38247,4

   Thủy điện

   11222,5

   16924,8

   Nhiệt điện than

   13931,1

   18085,0

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1533

   1822

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   243,8

   417,3

   ĐMT trang trại

   6013,9

   0

   ĐMT mái nhà

   4528,9

   0

   Nhập khẩu điện

   170,5

   933,0

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   58,8

   65,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 20/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41649,4 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 853,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 322,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 357,8 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh 

   - Điện gió 6,0 triệu kWh

   - Điện mặt trời 92,5 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 14,7 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37011,1

   38399,1

   Thủy điện

   10035,6

   16315,6

   Nhiệt điện than

   12390,5

   17803,6

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2212,2

   2805,3

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   118,2

   527,9

   ĐMT trang trại

   6378,8

   0

   ĐMT mái nhà

   5643,4

   0

   Nhập khẩu điện

   170,5

   881,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   61,8

   64,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 19/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41033,4 MW (Lúc 15:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 840,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 333,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 327,8 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 69,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 5,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 86,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36509,5

   37164,9

   Thủy điện

   10254,1

   17158,2

   Nhiệt điện than

   11584,0

   15144,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2139

   3416

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   113,9

   344,7

   ĐMT trang trại

   6640,6

   0

   ĐMT mái nhà

   5456,6

   0

   Nhập khẩu điện

   259,5

   1039,7

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   61,8

   62,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 18/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39550,0 MW (Lúc 18:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 794,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 319,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 303,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 65,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 3,2 triệu kWh

   - Điện mặt trời 83,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34932,6

   36482,4

   Thủy điện

   9468,3

   16852,2

   Nhiệt điện than

   11135,0

   14981,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1970

   3493,5

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   161,0

   120,6

   ĐMT trang trại

   6455,0

   0

   ĐMT mái nhà

   5444,4

   0

   Nhập khẩu điện

   238,8

   972,8

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   60,1

   61,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 17/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 34410,1 MW (Lúc 18:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 693,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 275,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 272,8 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 54,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 8,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 65,9 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 14,5 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   27476,6

   31054,5

   Thủy điện

   7521,4

   13547,7

   Nhiệt điện than

   10388,0

   13562,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1823

   2881

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   268,7

   187,2

   ĐMT trang trại

   4469,9

   0

   ĐMT mái nhà

   2771,3

   0

   Nhập khẩu điện

   174,8

   814,0

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   59,5

   62,1

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 16/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 35977,1 MW (Lúc 18:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 760,6 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 325,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 276,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 59,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 13,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời 67,6 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,5 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   31215,5

   32999,7

   Thủy điện

   9334,1

   16543,5

   Nhiệt điện than

   10243,0

   12179,1

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1646

   2828

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   600,8

   424,4

   ĐMT trang trại

   6056,2

   0

   ĐMT mái nhà

   2961,1

   0

   Nhập khẩu điện

   303,0

   962,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   71,2

   61,7

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 15/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38172,2 MW (Lúc 18:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 776,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 309,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 297,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 23,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 67,6 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 18,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   31489,0

   34384,6

   Thủy điện

   8761,6

   15667,0

   Nhiệt điện than

   11187,4

   13441,5

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1983

   3696

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   870,0

   574,8

   ĐMT trang trại

   5328,1

   0

   ĐMT mái nhà

   3011,4

   0

   Nhập khẩu điện

   284,8

   943,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   62,6

   62,2

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 14/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 37809,0 MW (Lúc 16:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 791,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 323,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 303,1 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 57,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 26,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 62,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   32550,9

   33599,9

   Thủy điện

   9297,5

   15146,0

   Nhiệt điện than

   11330,1

   13819,1

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2005

   3079

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1472,5

   555,2

   ĐMT trang trại

   4752,0

   0

   ĐMT mái nhà

   3317,2

   0

   Nhập khẩu điện

   315,0

   936,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   61,6

   63,7

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 13/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 37953,0 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 796,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 304,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 309,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 53,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 41,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời 68,4 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   32927,6

   34825,0

   Thủy điện

   7827,2

   15333,6

   Nhiệt điện than

   11881,4

   14189,5

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1860

   3183

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1871,9

   1033,0

   ĐMT trang trại

   5700,8

   0

   ĐMT mái nhà

   3572,7

   0

   Nhập khẩu điện

   157,0

   1022,5

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   56,5

   63,3

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 12/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38657,0 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 820,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 310,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 330,0  triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 53,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 41,3 triệu kWh

   - Điện mặt trời 65,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 18,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34034,7

   36512,5

   Thủy điện

   8626,2

   16313,7

   Nhiệt điện than

   13183,6

   14909,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1872

   2982

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1914,0

   1240,1

   ĐMT trang trại

   5740,8

   0

   ĐMT mái nhà

   2423,1

   0

   Nhập khẩu điện

   221,2

   1002,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   53,9

   64,3

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 11/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39570,3 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 807,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 315,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 311,0 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 52,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 40,2 triệu kWh

   - Điện mặt trời 70,6 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34685,1

   36820,7

   Thủy điện

   10921,5

   16926,8

   Nhiệt điện than

   11892,7

   14465,2

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1879

   2980

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1422,9

   1376,4

   ĐMT trang trại

   4561,8

   0

   ĐMT mái nhà

   3700,6

   0

   Nhập khẩu điện

   247,7

   1010,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   59,0

   61,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 10/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 34188,7 MW (Lúc 18:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 726,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 309,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 267,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 48,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 30,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 54,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 15,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   29335,1

   32820,4

   Thủy điện

   9082,1

   17026,4

   Nhiệt điện than

   10901,5

   11515,7

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1782

   2219

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1156,6

   1008,4

   ĐMT trang trại

   3833,0

   0

   ĐMT mái nhà

   2267,5

   0

   Nhập khẩu điện

   253,1

   988,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   59,4

   62,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 09/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38335,2 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 812,6 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 353,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 288,3 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 52,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 22,9 triệu kWh

   - Điện mặt trời 77,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,3 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34906,1

   34995,1

   Thủy điện

   10817,0

   17634,6

   Nhiệt điện than

   10790,5

   13015,6

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1868

   2381

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   634,3

   1057,0

   ĐMT trang trại

   6088,8

   0

   ĐMT mái nhà

   4396,2

   0

   Nhập khẩu điện

   252,4

   843,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   58,9

   63,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 08/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41117,1 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 851,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 382,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 301,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 60,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh 

   - Điện gió 15,4 triệu kWh

   - Điện mặt trời 73,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,6 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36915,4

   36836,9

   Thủy điện

   11964,3

   18024,8

   Nhiệt điện than

   11506,8

   14191,0

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1858

   3198

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   586,6

   483,7

   ĐMT trang trại

   6416,3

   0

   ĐMT mái nhà

   4254,9

   0

   Nhập khẩu điện

   268,9

   875,5

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   59,8

   63,8

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 07/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41590,7 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 858,7 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 382,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 311,4 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 55,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 14,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời 75,9 triệu kWh 

   - Nhập khẩu điện 16,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36811,0

   38863,0

   Thủy điện

   12583,7

   19410,0

   Nhiệt điện than

   12311,1

   14802,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1789

   3370

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   619,0

   332,8

   ĐMT trang trại

   5439,2

   0

   ĐMT mái nhà

   3753,2

   0

   Nhập khẩu điện

   254,4

   883,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   61,4

   64,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 06/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 40342,2 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 829,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 380,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 281,0 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 59,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 20,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 70,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,5 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   35363,3

   38177,7

   Thủy điện

   12783,9

   18723,1

   Nhiệt điện than

   9874,1

   14673,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1927

   3208

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   922,4

   612,2

   ĐMT trang trại

   5995,6

   0

   ĐMT mái nhà

   3531,2

   0

   Nhập khẩu điện

   268,6

   899,1

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   60,5

   61,8

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 05/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39006,2 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 783,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 380,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 239,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 49,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 28,9 triệu kWh

   - Điện mặt trời 64,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 18,1 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   32820,1

   35619,7

   Thủy điện

   11760,7

   18642,0

   Nhiệt điện than

   9015,8

   11969,2

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1647

   3112

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1241,4

   993,2

   ĐMT trang trại

   6035,0

   0

   ĐMT mái nhà

   2906,3

   0

   Nhập khẩu điện

   153,5

   841,6

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   60,4

   61,7

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 4/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 34200,8MW (Lúc 18:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 690,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện: 330,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than: 207,9 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO): 44,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu: 0 triệu kWh

   - Điện gió: 33,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời: 62,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện: 9,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel, …): 1,4 triệu kWh

    

   Mục

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   28045,7

   32115,7

   Thủy điện

   9298,8

   17510,0

   Nhiệt điện than

   8098,1

   10061,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1379

   2563

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1682,9

   1076,3

   ĐMT trang trại

   4932,8

   0

   ĐMT mái nhà

   2475,0

   0

   Nhập khẩu điện

   122,8

   843,1

   Khác (Sinh khối, Diesel …)

   56,3

   61,4

    

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 03/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 29244,0 MW (Lúc 18:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 606,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 278,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 194,1 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 36,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 32,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời 54,0 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 8,1 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   25076,7

   28131,3

   Thủy điện

   8021,7

   16296,9

   Nhiệt điện than

   7945,8

   8327,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1383

   1664

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   749,9

   1202,8

   ĐMT trang trại

   3488,3

   0

   ĐMT mái nhà

   3177,3

   0

   Nhập khẩu điện

   251,2

   577,6

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   59,4

   62,6

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 02/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 28594,3 MW (Lúc 21:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 599,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 286,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 194,4 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 34,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 31,4 triệu kWh

   - Điện mặt trời 45,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 5,8 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   24579,9

   28053,6

   Thủy điện

   7786,4

   16185,8

   Nhiệt điện than

   7928,2

   8302,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1165

   1681

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1110,1

   1420,9

   ĐMT trang trại

   3768,0

   0

   ĐMT mái nhà

   2719,8

   0

   Nhập khẩu điện

   43,1

   402,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   59,3

   60,8

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 01/9/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 29981,3 MW (Lúc 13:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 667,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 315,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 205,4  triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 43,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 34,2 triệu kWh

   - Điện mặt trời 55,4 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 11,5 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   27504,5

   29690,7

   Thủy điện

   9526,8

   17584,1

   Nhiệt điện than

   7873,3

   8344,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1381

   1662

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   881,6

   1358,2

   ĐMT trang trại

   4009,1

   0

   ĐMT mái nhà

   3632,0

   0

   Nhập khẩu điện

   141,9

   680,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   58,9

   61,3

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 31/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 36577,9 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 777,2 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 353,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 256,4 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 64,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 35,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 48,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   32911,0

   33213,2

   Thủy điện

   12036,4

   17473,1

   Nhiệt điện than

   10225,6

   10163,0

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2104

   3392

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1952,3

   1297,2

   ĐMT trang trại

   3964,0

   0

   ĐMT mái nhà

   2365,0

   0

   Nhập khẩu điện

   203,3

   825,5

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   60,4

   62,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 30/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38695,8 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 815,6 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 366,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 275,0 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 62,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 28,0 triệu kWh

   - Điện mặt trời 63,4 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 19,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   33761,8

   35309,8

   Thủy điện

   11276,0

   18062,7

   Nhiệt điện than

   10230,2

   12115,3

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2107

   3227

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1706,7

   870,6

   ĐMT trang trại

   5027,1

   0

   ĐMT mái nhà

   3099,6

   0

   Nhập khẩu điện

   254,6

   973,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   60,7

   60,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 29/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 40465,0 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 833,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 369,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 279,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 36,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời 69,0 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,5 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34185,1

   36440,5

   Thủy điện

   10884,0

   18032,6

   Nhiệt điện than

   10483,9

   12969,1

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1950

   3292

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1655,0

   1252,4

   ĐMT trang trại

   5912,2

   0

   ĐMT mái nhà

   3011,0

   0

   Nhập khẩu điện

   229,3

   833,7

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   59,6

   60,7

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 28/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41631,7 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 833,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 362,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 276,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 50,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 46,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 78,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 19,3 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 riệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37621,9

   37215,6

   Thủy điện

   12068,1

   17889,8

   Nhiệt điện than

   10196,4

   13671,1

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1594

   3096

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2157,3

   1540,9

   ĐMT trang trại

   5869,5

   0

   ĐMT mái nhà

   5421,1

   0

   Nhập khẩu điện

   254,8

   958,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   60,7

   59,6

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 27/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 35636,3 MW (Lúc 21:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 763,2 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 328,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 260,7 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 45,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 42,2 triệu kWh

   - Điện mặt trời 69,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 15,1 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   30945,4

   35354,4

   Thủy điện

   9415,5

   18713,9

   Nhiệt điện than

   9941,6

   11952,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1148

   2024

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1703,1

   1650,6

   ĐMT trang trại

   5448,0

   0

   ĐMT mái nhà

   3074,7

   0

   Nhập khẩu điện

   160,2

   952,5

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   54,2

   60,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 26/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 40274,3 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 834,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 353,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 278,8 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 62,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 39,3 triệu kWh

   - Điện mặt trời 82,4 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,3 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34607,5

   36742,4

   Thủy điện

   11152,7

   18160,7

   Nhiệt điện than

   9983,0

   12877,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1907

   3202

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1254,2

   1607,6

   ĐMT trang trại

   6163,7

   0

   ĐMT mái nhà

   3873,7

   0

   Nhập khẩu điện

   215,5

   832,6

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   57,6

   61,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 25/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42423,5 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 866,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 389,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 281,7 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 63,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 27,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 85,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 18,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36096,3

   38845,6

   Thủy điện

   11376,6

   19846,0

   Nhiệt điện than

   10895,4

   13492,2

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1936

   3317

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1038,2

   1168,2

   ĐMT trang trại

   6644,9

   0

   ĐMT mái nhà

   3895,0

   0

   Nhập khẩu điện

   253,4

   961,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   56,9

   61,1

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 24/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42389,7 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 860,6 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 387,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 268,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 57,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 35,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 91,6 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 19,1 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   35972,9

   38330,7

   Thủy điện

   11347,0

   19580,6

   Nhiệt điện than

   9999,2

   13485,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1722

   3212

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1627,6

   1030,8

   ĐMT trang trại

   7221,5

   0

   ĐMT mái nhà

   3828,3

   0

   Nhập khẩu điện

   167,1

   960,0

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   60,3

   61,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 23/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43573,3 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 877,6 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 397,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 276,9 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 56,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 37,0 triệu kWh

   - Điện mặt trời 90,0 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 18,0 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37672,0

   38467,0

   Thủy điện

   11950,8

   18716,5

   Nhiệt điện than

   11067,2

   14000,5

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1947

   3227

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1690,5

   1505,6

   ĐMT trang trại

   6893,6

   0

   ĐMT mái nhà

   3943,6

   0

   Nhập khẩu điện

   120,4

   956,5

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   58,9

   61,1

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 22/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42292,0 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 862,2 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 399,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 269,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 54,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 31,0 triệu kWh

   - Điện mặt trời 87,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 19,0 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,4 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36949,5

   38183,4

   Thủy điện

   12171,2

   19551,4

   Nhiệt điện than

   10585,0

   13076,0

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1719

   3283

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1289,8

   1231,6

   ĐMT trang trại

   6794,6

   0

   ĐMT mái nhà

   4021,1

   0

   Nhập khẩu điện

   309,6

   981,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   59,2

   59,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 21/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 40667,3 MW (Lúc 15:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 803,7 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 382,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 261,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 42,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 24,0 triệu kWh

   - Điện mặt trời 75,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   35303,6

   36959,3

   Thủy điện

   12370,5

   19481,5

   Nhiệt điện than

   10083,8

   12886,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1333

   2560

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1222,3

   1059,8

   ĐMT trang trại

   6053,8

   0

   ĐMT mái nhà

   3998,4

   0

   Nhập khẩu điện

   181,6

   910,7

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   60,3

   60,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 20/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 32538,1 MW (lúc 18:30)
   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 698,7 triệu kWh
   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:
   - Thủy điện: 325,7 triệu kWh
   - Nhiệt điện than: 245,0 triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO): 38,2 triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu: 0 triệu kWh
   - Điện gió: 18,9 triệu kWh
   - Điện mặt trời: 56,5 triệu kWh
   - Nhập khẩu điện: 13,0 triệu kWh
   - Khác (Sinh khối, Diesel,…): 1,5 triệu kWh

   Mục

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Quốc gia

   27048,7

   30853,0

   Thủy điện

   8483,4

   16886,2

   Nhiệt điện than

   10009,4

   10838,2

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1334

   1812

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   669,3

   464,8

   ĐMT trang trại

   4384,8

   0

   ĐMT mái nhà

   2043,5

   0

   Nhập khẩu điện

   63,9

   789,8

   Khác (Sinh khối, Diesel...)

   60,4

   62,0

    

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 19/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38961,7 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 826,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 394,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 262,3 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 51,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 21,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời 81,0 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 14,6 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   33638,1

   35824,0

   Thủy điện

   11432,1

   19372,3

   Nhiệt điện than

   9763,3

   12321,1

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1720,5

   2558,2

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   682,4

   710,9

   ĐMT trang trại

   6844,8

   0

   ĐMT mái nhà

   3071,8

   0

   Nhập khẩu điện

   44,2

   780,6

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   79,0

   80,8

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 18/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42991,8MW (lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 889,7 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện: 400,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện than: 305,0 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO): 58,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu: 0 triệu kWh

   - Điện gió: 25,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời: 83,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện: 15,7 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel…): 2,0 triệu kWh

   Mục

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Quốc gia

   37472,1

   39405,2

   Thủy điện

   11916,9

   19113,5

   Nhiệt điện than

   12159,3

   15582,3

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1901

   3214

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1238,2

   643,1

   ĐMT trang trại

   6089,3

   0

   ĐMT mái nhà

   3937,1

   0

   Nhập khẩu điện

   145,7

   772,5

   Khác (Sinh khối, Diesel...)

   84,

   79,8

    

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 17/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 44006,7MW (lúc 13:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 887,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện: 412,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than: 288,8 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO): 62,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu: 0 triệu kWh

   - Điện gió: 25,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời: 80,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện: 14,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel…): 2,0 triệu kWh

    

   Mục

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Quốc gia

   38751,1

   40184,7

   Thủy điện


   13871,7    

   20155,0

   Nhiệt điện than

   11148,0

   14919,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1899

   3649

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1344,0

   650,2

   ĐMT trang trại

   6201,3

   0

   ĐMT mái nhà

   4089,2

   0

   Nhập khẩu điện

   111,5

   722,9

   Khác (Sinh khối, Diesel...)

   86,5

   88,3

    
   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien
  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 16/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42714,5 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 868,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 406,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 277,8 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 59,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 24,0 triệu kWh

   - Điện mặt trời 83,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 15,5 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37380,3

   38888,9

   Thủy điện

   13083,1

   19964,2

   Nhiệt điện than

   10145,2

   13848,3

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1898

   3429

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1256,2

   790,7

   ĐMT trang trại

   6823,2

   0

   ĐMT mái nhà

   3981,7

   0

   Nhập khẩu điện

   113,3

   769,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   79,7

   87,3

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 15/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41856,1 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 848,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 384,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 269,3 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh 

   - Điện gió 35,4 triệu kWh

   - Điện mặt trời 84,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 14,0 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   35388,1

   37885,7

   Thủy điện

   10513,0

   20144,1

   Nhiệt điện than

   10365,8

   12874,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2131

   3183

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1412,5

   811,7

   ĐMT trang trại

   7031,8

   0

   ĐMT mái nhà

   3805,7

   0

   Nhập khẩu điện

   52,6

   789,8

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   75,8

   82,2

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 14/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42935,7 MW (Lúc 14:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 839,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 382,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 265,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 54,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 39,3 triệu kWh

   - Điện mặt trời 82,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 14,0 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36675,6

   36774,6

   Thủy điện

   12056,8

   18948,7

   Nhiệt điện than

   9982,4

   12587,6

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1775

   3071

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2036,2

   1299,5

   ĐMT trang trại

   6717,8

   0

   ĐMT mái nhà

   3796,3

   0

   Nhập khẩu điện

   230,4

   780,5

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   80,8

   87,3

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 13/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 34128,8 MW (Lúc 21:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 734,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 340,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 240,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 44,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 35,3 triệu kWh

   - Điện mặt trời 62,6 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 9,8 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   29891,6

   34109,9

   Thủy điện

   10621,6

   18452,3

   Nhiệt điện than

   9835,2

   11349,1

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1334

   2365

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1084,9

   1072,9

   ĐMT trang trại

   3659,6

   0

   ĐMT mái nhà

   3214,3

   0

   Nhập khẩu điện

   64,4

   790,5

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   77,6

   80,1

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 12/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39811,1 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 813,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 367,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 252,2  triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 50,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 46,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời 81,9 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 13,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   33957,6

   36039,1

   Thủy điện

   11431,4

   18689,0

   Nhiệt điện than

   9935,7

   12363,6

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1567

   2743

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1787,3

   1380,3

   ĐMT trang trại

   5280,7

   0

   ĐMT mái nhà

   3789,4

   0

   Nhập khẩu điện

   81,2

   779,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   84,8

   83,8

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 11/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41026,1MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 856,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện: 378,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện than: 271,9 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO): 57,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu: 0 triệu kWh

   - Điện gió: 46,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời: 86,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện: 14,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel…): 1,6 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Toàn Quốc

   35305,6

   37226,7

   Thủy điện

   12848,7

   18207,4

   Nhiệt điện than

   10384,8

   13356,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1953

   2992

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1324,6

   1878,8

   ĐMT trang trại

   4615,5

   0

   ĐMT mái nhà

   3932,1

   0

   Nhập khẩu điện

   186,3

   708,8

   Khác (Sinh khối, Diesel…)

   60,5

   82,8

    

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 10/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42257,9 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 877,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 399,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 266,4 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 68,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 39,9 triệu kWh

   - Điện mặt trời 88,0 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 13,6 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36626,8

   38690,9

   Thủy điện

   13076,9

   19715,4

   Nhiệt điện than

   10306,9

   12899,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2330

   3704

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1249,7

   1496,1

   ĐMT trang trại

   5273,8

   0

   ĐMT mái nhà

   4147,4

   0

   Nhập khẩu điện

   158,9

   793,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   83,2

   81,6

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 10/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43595,7 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 888,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 409,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 266,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 65,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 45,0 triệu kWh

   - Điện mặt trời 89,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 9,7 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37492,6

   39409,8

   Thủy điện

   13315,9

   20501,7

   Nhiệt điện than

   10200,9

   12953,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2104

   3701

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1775,8

   1485,5

   ĐMT trang trại

   5702,4

   0

   ĐMT mái nhà

   4155,2

   0

   Nhập khẩu điện

   160,1

   690,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   78,2

   77,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 08/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41365,0 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 849,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 371,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 276,7 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 49,4 triệu kWh

   - Điện mặt trời 83,0 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 8,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   35389,2

   37608,2

   Thủy điện

   12725,9

   18903,0

   Nhiệt điện than

   11265,2

   12534,5

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1909

   3366

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1364,0

   1982,3

   ĐMT trang trại

   3933,4

   0

   ĐMT mái nhà

   3957,6

   0

   Nhập khẩu điện

   154,1

   741,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   80,0

   81,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 07/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 40441,1 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 810,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 340,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 275,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 43,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 56,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 85,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 7,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,1 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34605,8

   36869,4

   Thủy điện

   12502,5

   17672,4

   Nhiệt điện than

   10783,0

   13212,6

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1246

   3106

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1522,8

   2235,9

   ĐMT trang trại

   4394,2

   0

   ĐMT mái nhà

   3901,8

   0

   Nhập khẩu điện

   174,8

   557,1

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   80,6

   85,3

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 06/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 33395,2 MW (Lúc 19:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 701,7 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 298,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 272,3 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 28,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 45,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 49,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 5,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   27328,4

   32744,4

   Thủy điện

   9858,3

   15958,0

   Nhiệt điện than

   10810,5

   12366,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   902

   1433

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   751,8

   2531,1

   ĐMT trang trại

   1866,8

   0

   ĐMT mái nhà

   2906,7

   0

   Nhập khẩu điện

   160,8

   378,6

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   71,7

   76,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 05/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 36695,2 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 776,2 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 310,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 293,0 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 44,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 45,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 74,0 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 6,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   31372,9

   34292,8

   Thủy điện

   11599,9

   15789,2

   Nhiệt điện than

   11905,5

   13689,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1373

   2144

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   825,2

   1898,4

   ĐMT trang trại

   2183,3

   0

   ĐMT mái nhà

   3365,3

   0

   Nhập khẩu điện

   33,7

   681,7

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   87,2

   89,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 04/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38368,0 MW (Lúc 16:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 801,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 310,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 308,4 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 42,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 56,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời 71,5 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 9,0 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,1 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   33820,5

   34981,5

   Thủy điện

   6913,8

   15754,6

   Nhiệt điện than

   12431,2

   13681,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1091

   3079

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2719,2

   1793,7

   ĐMT trang trại

   6109,3

   0

   ĐMT mái nhà

   4328,2

   0

   Nhập khẩu điện

   141,6

   587,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   86,3

   84,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 03/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38830,5 MW (Lúc 16:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 812,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 303,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 331,3 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 42,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 56,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 62,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 13,8 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34905,7

   35484,2

   Thủy điện

   8329,4

   15440,7

   Nhiệt điện than

   13181,3

   14800,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1615

   2233

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2560,3

   2154,8

   ĐMT trang trại

   5467,3

   0

   ĐMT mái nhà

   3443,0

   0

   Nhập khẩu điện

   225,1

   768,7

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   84,3

   86,2

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 02/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38859,9 MW (Lúc 16:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 809,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 271,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 363,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 48,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 55,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 50,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 18,7 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   33807,6

   35543,8

   Thủy điện

   8367,1

   14204,4

   Nhiệt điện than

   14910,0

   15213,0

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1636

   3070

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2810,4

   2130,3

   ĐMT trang trại

   3912,8

   0

   ĐMT mái nhà

   1571,9

   0

   Nhập khẩu điện

   524,0

   842,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   75,4

   83,8

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 01/8/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39498,2 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 814,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 237,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 408,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 47,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 44,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 59,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện15,7triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34595,2

   35805,0

   Thủy điện

   5876,4

   12076,1

   Nhiệt điện than

   16673,5

   18527,2

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1686

   2537

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2059,7

   1836,7

   ĐMT trang trại

   5100,7

   0

   ĐMT mái nhà

   3009,7

   0

   Nhập khẩu điện

   116,5

   744,1

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   72,8

   83,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 31/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39520,9 MW (Lúc 13:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 804,2 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 234,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 400,7 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 52,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 40,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 57,4 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   35743,7

   35523,1

   Thủy điện

   8029,1

   11539,8

   Nhiệt điện than

   16923,4

   18635,6

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1735

   2969

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1714,6

   1449,8

   ĐMT trang trại

   4245,6

   0

   ĐMT mái nhà

   2808,6

   0

   Nhập khẩu điện

   207,3

   850,6

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   80,0

   78,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 30/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 33842,4 MW (Lúc 21:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 736,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 204,5 triệu kWh 

   - Nhiệt điện than 381,7 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 47,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 45,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời 43,5 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 11,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   30037,8

   33515,5

   Thủy điện

   5031,1

   11559,8

   Nhiệt điện than

   16036,6

   16826,0

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1552

   2592

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1818,3

   1605,1

   ĐMT trang trại

   3680,9

   0

   ĐMT mái nhà

   1630,9

   0

   Nhập khẩu điện

   208,4

   856,8

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   79,5

   75,8

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 29/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39540,5 MW (Lúc 13:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 828,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 257,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 398,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 55,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 48,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 55,6 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 11,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   35397,2

   36332,2

   Thủy điện

   8540,5

   13729,6

   Nhiệt điện than

   15750,2

   17306,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2145,5

   2812,5

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2249,3

   1554,2

   ĐMT trang trại

   4471,9

   0

   ĐMT mái nhà

   1986,9

   0

   Nhập khẩu điện

   173,1

   846,7

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   79,7

   82,3

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 28/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41392,4 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 862,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 245,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 410,0 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 61,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 58,9 triệu kWh

   - Điện mặt trời 68,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 15,5 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36388,4

   37345,7

   Thủy điện

   6413,3

   12531,1

   Nhiệt điện than

   16166,6

   18539,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2372

   3230

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2351,5

   2129,3

   ĐMT trang trại

   5878,4

   0

   ĐMT mái nhà

   3014,3

   0

   Nhập khẩu điện

   117,5

   845,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   74,9

   70,7

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 27/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43142,7 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 891,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 286,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 414,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 68,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 53,4 triệu kWh

   - Điện mặt trời 50,9 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 15,6 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   38578,5

   39390,2

   Thủy điện

   9802,0

   15368,2

   Nhiệt điện than

   16537,0

   17812,1

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2368,1

   3295,2

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2417,0

   1933,8

   ĐMT trang trại

   4561,8

   0

   ĐMT mái nhà

   2659,3

   0

   Nhập khẩu điện

   157,2

   902,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   76,0

   78,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 26/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43219,8 MW (Lúc 13:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 885,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 286,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 412,0 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 65,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh 

   - Điện gió 34,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời 69,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 14,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   39508,9

   39253,2

   Thủy điện

   9095,2

   15536,3

   Nhiệt điện than

   15966,8

   18303,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2364

   3302

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1904,5

   1157,4

   ĐMT trang trại

   5588,6

   0

   ĐMT mái nhà

   4352,3

   0

   Nhập khẩu điện

   160,8

   876,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   76,7

   77,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 25/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 42763,5 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 867,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 273,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 406,7 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 71,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 24,9 triệu kWh

   - Điện mặt trời 71,4 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 18,1 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,3 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   38470,1

   37996,1

   Thủy điện

   9720,6

   13862,3

   Nhiệt điện than

   15726,4

   18603,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2549

   3827

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   975,6

   803,3

   ĐMT trang trại

   5017,2

   0

   ĐMT mái nhà

   4143,0

   0

   Nhập khẩu điện

   284,8

   845,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   53,6

   54,2

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 24/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41209,9 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 832,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 255,0 triệu kWh 

   - Nhiệt điện than 409,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 65,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 22,0 triệu kWh

   - Điện mặt trời 60,4 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 18,6 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37356,0

   37455,1

   Thủy điện

   9227,3

   13685,6

   Nhiệt điện than

   16319,4

   18815,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2185

   3429

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1200,5

   561,0

   ĐMT trang trại

   5100,6

   0

   ĐMT mái nhà

   2992,3

   0

   Nhập khẩu điện

   258,9

   909,0

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   72,0

   54,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 23/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 33772,0 MW (Lúc 22:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 733,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 187,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 401,9 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 55,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 14,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời 59,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 12,2 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   30874,6

   33232,8

   Thủy điện

   4204,7

   11578,2

   Nhiệt điện than

   16394,8

   17333,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1604

   2566

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   757,1

   789,6

   ĐMT trang trại

   4800,9

   0

   ĐMT mái nhà

   2797,4

   0

   Nhập khẩu điện

   239,2

   899,1

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   76,5

   66,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 22/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 37088,8 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 792,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 235,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 397,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 70,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 16,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 58,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 13,6 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34016,9

   35261,5

   Thủy điện

   6104,1

   12972,7

   Nhiệt điện than

   16036,5

   17221,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2372

   3227

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   420,7

   831,8

   ĐMT trang trại

   5701,0

   0

   ĐMT mái nhà

   3053,9

   0

   Nhập khẩu điện

   253,4

   926,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   75,3

   82,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 21/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38145,6 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 792,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 240,4 triệu kWh 

   - Nhiệt điện than 380,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 70,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 21,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 63,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 14,0 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   33225,8

   34910,8

   Thủy điện

   7084,3

   13532,5

   Nhiệt điện than

   14723,1

   16310,5

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2555

   3471

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1181,2

   695,6

   ĐMT trang trại

   4533,9

   0

   ĐMT mái nhà

   2859,7

   0

   Nhập khẩu điện

   215,5

   821,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   73,1

   79,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 20/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 37274,2 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 785,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 260,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 356,1 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 64,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 27,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 61,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 14,1 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   32357,6

   34558,5

   Thủy điện

   6587,2

   14651,1

   Nhiệt điện than

   14305,3

   15520,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2556

   2556

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1313,2

   852,7

   ĐMT trang trại

   5004,3

   0

   ĐMT mái nhà

   2391,8

   0

   Nhập khẩu điện

   127,6

   895,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   72,1

   83,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 19/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38365,3 MW (Lúc 15:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 792,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 268,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 345,3 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 65,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 32,3 triệu kWh 

   - Điện mặt trời 62,1 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 17,0 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,7 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   33484,2

   34735,3

   Thủy điện

   6902,3

   14023,3

   Nhiệt điện than

   14087,1

   15152,6

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2558

   3232

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1082,9

   1302,6

   ĐMT trang trại

   5216,7

   0

   ĐMT mái nhà

   3358,4

   0

   Nhập khẩu điện

   209,6

   947,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   69,3

   77,6

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 18/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38419,4 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 824,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 292,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 344,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 62,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 51,2 triệu kWh

   - Điện mặt trời 59,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 12,7  triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34495,4

   34401,3

   Thủy điện

   7748,3

   14748,8

   Nhiệt điện than

   14195,2

   14487,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2544

   2733

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2258,0

   1757,9

   ĐMT trang trại

   4770,6

   0

   ĐMT mái nhà

   2744,8

   0

   Nhập khẩu điện

   154,7

   608,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   79,6

   64,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 17/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41499,4 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 837,2 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 289,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 349,9 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 73,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 58,1 triệu kWh

   - Điện mặt trời 54,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 9,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36266,0

   38630,9

   Thủy điện

   9341,9

   16543,4

   Nhiệt điện than

   14500,5

   14939,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2757

   4079

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   2356,9

   2337,9

   ĐMT trang trại

   5016,8

   0

   ĐMT mái nhà

   1970,2

   0

   Nhập khẩu điện

   252,1

   652,9

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   70,6

   78,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 16/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 34972,7 MW (Lúc 22:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 762,1 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 209,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 375,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 63,7 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 48,3 triệu kWh

   - Điện mặt trời 53,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 10,3 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   32158,0

   34085,1

   Thủy điện

   5500,4

   14525,4

   Nhiệt điện than

   15717,0

   14150,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1566

   2987

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1894,3

   1663,9

   ĐMT trang trại

   4554,9

   0

   ĐMT mái nhà

   2607,8

   0

   Nhập khẩu điện

   242,6

   679,0

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   75,0

   79,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 15/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39904,9 MW (Lúc 14:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 839,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 224,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 425,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 69,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 42,9 triệu kWh

   - Điện mặt trời 60,5 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 15,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36402,3

   37355,7

   Thủy điện

   6618,2

   12669,8

   Nhiệt điện than

   16689,7

   18504,6

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2526,4

   3488,9

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1849,3

   1658,5

   ĐMT trang trại

   5299,6

   0

   ĐMT mái nhà

   3190,1

   0

   Nhập khẩu điện

   154,2

   951,8

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   74,8

   82,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 14/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43907,7 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 893,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 248,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 428,4 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 84,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 34,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 79,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,9 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   39781,4

   37591,6

   Thủy điện

   7987,9

   13113,5

   Nhiệt điện than

   16597,4

   17695,0

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3127

   4216

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1630,3

   1543,6

   ĐMT trang trại

   5738,7

   0

   ĐMT mái nhà

   4376,4

   0

   Nhập khẩu điện

   266,1

   951,1

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   57,5

   72,4

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 13/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 44649,2 MW (Lúc 14:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 909,7 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 252,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 438,9 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 100,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 21,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời 78,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,0 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,7 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   41070,5

   40153,5

   Thủy điện

   8761,7

   13311,1

   Nhiệt điện than

   15787,7

   20073,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3357

   4865

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   1261,7

   939,5

   ĐMT trang trại

   6420,3

   0

   ĐMT mái nhà

   5238,2

   0

   Nhập khẩu điện

   179,4

   894,1

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   64,6

   70,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 12/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 45473,5 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 915,6 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 275,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 428,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 98,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 13,3 triệu kWh

   - Điện mặt trời 83,4 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 15,1 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,8 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   41485,1

   40892,4

   Thủy điện

   10065,5

   14894,7

   Nhiệt điện than

   15112,1

   19732,0

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3357

   4764

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   451,7

   530,8

   ĐMT trang trại

   6708,7

   0

   ĐMT mái nhà

   5580,0

   0

   Nhập khẩu điện

   130,3

   893,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   79,8

   77,7

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 11/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 44953,3 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 902,7 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 260,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 428,3 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 92,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 11,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời 88,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 19,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   41263,3

   40263,5

   Thủy điện

   9386,8

   14223,3

   Nhiệt điện than

   15779,3

   19339,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2998

   5140

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   279,1

   433,3

   ĐMT trang trại

   6475,7

   0

   ĐMT mái nhà

   6123,2

   0

   Nhập khẩu điện

   142,3

   1054,4

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   78,8

   72,6

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 10/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43343,6 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 852,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 243,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 407,8 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 82,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 9,4 triệu kWh

   - Điện mặt trời 90,5 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 16,6 triệu kWh 

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   39731,6

   38484,4

   Thủy điện

   8687,3

   13525,9

   Nhiệt điện than

   14992,6

   18961,1

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2772

   4602

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   453,4

   351,7

   ĐMT trang trại

   6648,5

   0

   ĐMT mái nhà

   5934,8

   0

   Nhập khẩu điện

   163,1

   958,7

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   80,0

   84,9

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 09/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 34511,5 MW (Lúc 13:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 752,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 193,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 395,1 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 65,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 10,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 72,6 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 12,4 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   32307,1

   33180,7

   Thủy điện

   5410,3

   10319,0

   Nhiệt điện than

   15045,9

   18132,3

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1779

   3603

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   516,8

   169,4

   ĐMT trang trại

   5496,1

   0

   ĐMT mái nhà

   3732,0

   0

   Nhập khẩu điện

   243,5

   872,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   83,6

   84,8

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 08/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 40794,8 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 857,2 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 218,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 449,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 82,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 9,7 triệu kWh

   - Điện mặt trời 83,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 11,6 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh 

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37091,8

   36613,3

   Thủy điện

   6149,6

   12080,4

   Nhiệt điện than

   16893,4

   19108,9

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2547

   3998

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   359,8

   635,3

   ĐMT trang trại

   6204,1

   0

   ĐMT mái nhà

   4671,8

   0

   Nhập khẩu điện

   185,2

   714,6

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   81,0

   76,1

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 07/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 45305,3 MW (Lúc 14:30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 904,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 246,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 458,3 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 87,8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 7,9 triệu kWh

   - Điện mặt trời 91,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 11,1 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   41191,5

   39967,4

   Thủy điện

   8223,1

   13745,7

   Nhiệt điện than

   16959,0

   20788,5

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3009

   4202

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   241,2

   456,3

   ĐMT trang trại

   6625,9

   0

   ĐMT mái nhà

   5754,0

   0

   Nhập khẩu điện

   297,2

   689,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   82,1

   85,5

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 06/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43750,4 MW (Lúc 14:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 875,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 259,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 422,6 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 80,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 7,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời 90,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 13,5 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   40377,5

   38470,2

   Thủy điện

   8407,1

   14036,7

   Nhiệt điện than

   15856,8

   19051,4

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2765,1

   4294,8

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   268,4

   200,5

   ĐMT trang trại

   6784,4

   0

   ĐMT mái nhà

   5741,8

   0

   Nhập khẩu điện

   472,0

   802,2

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   81,8

   84,6

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 05/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43721,2 MW (Lúc 14:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 865,0 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 255,0 triệu kWh

   - Nhiệt điện than 419,2 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 80,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

   - Điện gió 11,5 triệu kWh

   - Điện mặt trời 88,7 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện 8,3 triệu kWh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   39553,0

   36582,8

   Thủy điện

   8233,6

   13339,9

   Nhiệt điện than

   16570,6

   18362,8

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2863

   3651

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   212,5

   601,8

   ĐMT trang trại

   5967,6

   0

   ĐMT mái nhà

   5357,9

   0

   Nhập khẩu điện

   265,1

   543,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   82,7

   84,0

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 04/7/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 43028,1 MW (Lúc 14:00)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 864,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 248,8 triệu Kwh

   - Nhiệt điện than 417,7 triệu Kwh

   - Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 88,4 triệu Kwh

   - Nhiệt điện dầu 0 triệu Kwh

   - Điện gió 16,4 triệu Kwh

   - Điện mặt trời 82,8 triệu Kwh

   - Nhập khẩu điện 0,4 triệu Kwh

   - Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,0 triệu Kwh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   38784,7

   37459,7

   Thủy điện

   6879,0

   14184,7

   Nhiệt điện than

   16481,4

   18266,2

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3216

   4284

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió

   732,2

   615,8

   ĐMT trang trại

   5945,5

   0

   ĐMT mái nhà

   5416,9

   0

   Nhập khẩu điện

   30,7

   29,3

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   83,0

   79,6

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/ThiTruongDien

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 27/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38 484,7 MW (lúc 15h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 799,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   202,6

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   418,7

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   82,8

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   78,6

   triệu kWh

   - Điện gió

   5,7

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   9

   triệu kWh

   - Loại khác

   2

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34 474

   35 237

   Thủy điện

   4 670

   11 682

   Nhiệt điện than

   15 865

   18 526

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2 607

   4 145

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   174

   331

   ĐMT trang trại

   5 799

    

   ĐMT mái nhà

   5 036

    

   Nhập khẩu điện

   239

   471

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   84

   83

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 26/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38 344,4 MW (lúc 15h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 763 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   188,7

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   392,6

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   75,8

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   87,1

   triệu kWh

   - Điện gió

   9,8

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   7,2

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,8

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34 265

   34 172

   Thủy điện

   4 129

   10 014

   Nhiệt điện than

   14 510

   19 009

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2 622

   4 273

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   466

   378

   ĐMT trang trại

   6 793

    

   ĐMT mái nhà

   5 495

    

   Nhập khẩu điện

   182

   413

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 67 85

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 25/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 31 025,5 MW (lúc 19h)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 676,6 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   151,6

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   365

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   68,9

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   70,1

   triệu kWh

   - Điện gió

   11,1

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   8

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,8

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   26 759

   29 983

   Thủy điện

   3 112

   8 349

   Nhiệt điện than

   14 172

   16 668

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1 736

   4 311

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   244

   149

   ĐMT trang trại

   3 842

    

   ĐMT mái nhà

   3 376

    

   Nhập khẩu điện

   212

   422

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   66

   83

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 24/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 36 780,7 MW (lúc 15h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 768,7 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   169,6

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   400,9

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   89,2

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   80,1

   triệu kWh

   - Điện gió

   17,8

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   9,2

   triệu kWh

   - Loại khác

   2

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   33 128

   33 068

   Thủy điện

   3 563

   10 358

   Nhiệt điện than

   14 180

   17 545

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3 355

   4 278

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   830

   539

   ĐMT trang trại

   5 887

    

   ĐMT mái nhà

   5 097

    

   Nhập khẩu điện

   135

   263

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   80

   85

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 23/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39 757,1 MW (lúc 15h)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 828,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   172,6

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   443,7

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   91,2

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   90,3

   triệu kWh

   - Điện gió

   16

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   13

   triệu kWh

   - Loại khác

   2

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36 440

   36 891

   Thủy điện

   2 805

   11 010

   Nhiệt điện than

   16 487

   20 291

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3 132

   4 365

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   653

   411

   ĐMT trang trại

   6 894

    

   ĐMT mái nhà

   6 131

    

   Nhập khẩu điện

   255

   732

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   83

   83

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 22/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41 339,3 MW (lúc 14h)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 860,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   202

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   440

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   96,2

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   83

   triệu kWh

   - Điện gió

   19,7

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   17,6

   triệu kWh

   - Loại khác

   2

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37 858

   38 723

   Thủy điện

   4 748

   12 680

   Nhiệt điện than

   16 316

   19 800

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3 138

   4 402

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   1 035

   752

   ĐMT trang trại

   6 634

    

   ĐMT mái nhà

   5 714

    

   Nhập khẩu điện

   193

   1 006

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   80

   81

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 21/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41 514,7 MW (lúc 14h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 852,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   189,2

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   435,7

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   97,1

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   86,3

   triệu kWh

   - Điện gió

   22,2

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   20

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,9

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37 825

   37 370

   Thủy điện

   4 323

   10 822

   Nhiệt điện than

   16 762

   19 864

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2 961

   4 757

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   1 042

   839

   ĐMT trang trại

   6 770

    

   ĐMT mái nhà

   5 693

    

   Nhập khẩu điện

   196

   1 008

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   78

   79

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 20/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41 407,1 MW (lúc 14h)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 856,6 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   187,3

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   441,1

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   104,1

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   85,4

   triệu kWh

   - Điện gió

   22,1

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   14,8

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,8

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   38 317

   37 971

   Thủy điện

   5 422

   11 312

   Nhiệt điện than

   16 368

   19 922

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2 966

   4 908

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   703

   830

   ĐMT trang trại

   6 670

    

   ĐMT mái nhà

   5 921

    

   Nhập khẩu điện

   190

   923

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   75

   76

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 19/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39 504,2 MW (lúc 14h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 809,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   158

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   430,9

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   92,5

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   89,3

   triệu kWh

   - Điện gió

   19,5

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   17,5

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,9

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36 236

   36 928

   Thủy điện

   2 731

   10 425

   Nhiệt điện than

   16 762

   19 679

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2 776

   4 879

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   744

   998

   ĐMT trang trại

   6 804

    

   ĐMT mái nhà

   6 029

    

   Nhập khẩu điện

   312

   865

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   78

   82

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 18/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 32 682,1 MW (lúc 14h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 722,9 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   103,1

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   423,4

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   74,2

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   80,7

   triệu kWh

   - Điện gió

   26,5

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   13,1

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,9

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   31 013

   31 948

   Thủy điện

   1 757

   7 651

   Nhiệt điện than

   16 114

   17 999

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1 492

   4 048

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   974

   1 355

   ĐMT trang trại

   4 854

    

   ĐMT mái nhà

   5 492

    

   Nhập khẩu điện

   249

   813

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   81

   82

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 17/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38 375,5 MW (lúc 14h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 820,4 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 153,7 triệu kWh
   - Nhiệt điện than 462,7 triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + dầu DO) 91,2 triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu   triệu kWh
   - Điện mặt trời 72,2 triệu kWh
   - Điện gió 21,9 triệu kWh
   - Nhập khẩu điện 16,9 triệu kWh
   - Loại khác 1,9 triệu kWh
                                                                                            CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)
   Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối
   Toàn Quốc 35 891 34 367
   Thủy điện 3 628 8 767
   Nhiệt điện than 17 360 19 499
   Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2 785 4 112
   Nhiệt điện dầu    
   Điện gió 1 023 1 055
   ĐMT trang trại 6 155  
   ĐMT mái nhà 4 561  
   Nhập khẩu điện 297 855
   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 80 80

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 16/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 41 569,1 MW (lúc 14h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 861,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   183,1

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   475

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   83,6

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   80,2

   triệu kWh

   - Điện gió

   21

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   16,6

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,8

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   37 862

   38 006

   Thủy điện

   4 408

   11 193

   Nhiệt điện than

   18 157

   20 653

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2 417

   4 425

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   901

   656

   ĐMT trang trại

   6 291

    

   ĐMT mái nhà

   5 437

    

   Nhập khẩu điện

   183

   1 020

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   68

   59

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 15/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39 768,9 MW (lúc 14h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 832,2 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   154,9

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   463,4

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   89

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   79

   triệu kWh

   - Điện gió

   25,1

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   19,1

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,8

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   36 484

   37 016

   Thủy điện

   3 636

   9 913

   Nhiệt điện than

   17 671

   21 201

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2 422

   3 858

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   1 082

   1 017

   ĐMT trang trại

   6 287

    

   ĐMT mái nhà

   5 127

    

   Nhập khẩu điện

   179

   953

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   80

   74

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 14/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 38 415,2 MW (lúc 14h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 815,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   157,6

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   434,1

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   92,1

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   76,8

   triệu kWh

   - Điện gió

   33,7

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   19,8

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,7

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   34 947

   36 517

   Thủy điện

   2 747

   10 052

   Nhiệt điện than

   16 712

   19 633

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3 081

   4 871

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   1 605

   962

   ĐMT trang trại

   6 089

    

   ĐMT mái nhà

   4 406

    

   Nhập khẩu điện

   238

   923

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   69

   76

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 13/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 39 627,7 MW (lúc 14h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 822 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   147,5

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   447,9

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   87

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

    

    

   - Điện mặt trời

   80,2

   triệu kWh

   - Điện gió

   39,5

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   18,2

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,8

   triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   35 653

   35 180

   Thủy điện

   3 540

   10 005

   Nhiệt điện than

   17 901

   18 728

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2 905

   4 390

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   1 804

   999

   ĐMT trang trại

   5 373

    

   ĐMT mái nhà

   3 759

    

   Nhập khẩu điện

   292

   980

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   79

   78

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 12/6/2023

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 40039,8MW (lúc 14h30)
   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 817 triệu kWh
   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:
   - Thủy điện: 129 triệu kWh
   - Nhiệt điện than: 469,2 triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + dầu DO): 87,1 triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu: triệu kWh
   - Điện mặt trời: 67,5 triệu kWh
   - Điện gió: 45,7 triệu kWh
   - Nhập khẩu điện: 16,7 triệu kWh
   - Loại khác: 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa    

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Toàn Quốc

   36415

   35930

   Thủy điện        

   3829

   8411

   Nhiệt điện than        

   18623

   20154

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2731

   4642

   Nhiệt điện dầu

   0

   0

   Điện gió        

   2254

   1716

   ĐMT trang trại        

   4491

   0

   ĐMT mái nhà    

   4060

   0

   Nhập khẩu điện        

   346

   927

   Khác (Sinh khối, Diesel…)       

   80 

   81

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 11/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 34 555,9 MW (lúc 21h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 746,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện                                                                  103,5                     triệu kWh
   - Nhiệt điện than                                                                  449,8                     triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)                                                                    71,3                     triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu                       triệu kWh
   - Điện mặt trời                                                                    67,1                     triệu kWh
   - Điện gió                                                                    41,4                     triệu kWh
   - Nhập khẩu điện                                                                    11,8                     triệu kWh
   - Loại khác                                                                      1,9                     triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Mục

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn Quốc

   32 567

   34 072

   Thủy điện

   3 466

   8 048

   Nhiệt điện than

   17 491

   19 747

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1 787

   4 056

   Nhiệt điện dầu

    

    

   Điện gió

   1 009

   1 557

   ĐMT trang trại

   3 224

    

   ĐMT mái nhà

   5 193

    

   Nhập khẩu điện

   315

   585

   Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

   82

   79

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 10/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 36 823,6 MW (lúc 15h)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 788,3 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 140 triệu kWh
   - Nhiệt điện than 439,3 triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + dầu DO) 85,9 triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu   triệu kWh
   - Điện mặt trời 68,1 triệu kWh
   - Điện gió 37,3 triệu kWh
   - Nhập khẩu điện 15,8 triệu kWh
   - Loại khác 1,9 triệu kWh

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

     Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối
   Toàn quốc 34 108 34 557
   Thủy điện 3 085 9 265
   Nhiệt điện than 17 521 19 008
   Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2 352 4 042
   Nhiệt điện dầu    
   Điện gió 1 798 1 274
   ĐMT trang trại 5 359  
   ĐMT mái nhà 3 649  
   Nhập khẩu điện 264 886
   Khác (Sinh khối, Diesel, …) 81 81

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 9/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 37 502,5 MW (lúc 15h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 786,5 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 127,6 triệu kWh
   - Nhiệt điện than 446,5 triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + dầu DO) 96,4 triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu   triệu kWh
   - Điện mặt trời 66,8 triệu kWh
   - Điện gió 33,9 triệu kWh
   - Nhập khẩu điện 13,3 triệu kWh
   - Loại khác 1,9 triệu kWh

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

     Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối
   Toàn quốc 32 562 34 869
   Thủy điện 2 094 8 671
   Nhiệt điện than 16 992 19 349
   Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 3 137 4 872
   Nhiệt điện dầu    
   Điện gió 1 675 1 058
   ĐMT trang trại 5 475  
   ĐMT mái nhà 2 849  
   Nhập khẩu điện 266 839
   Khác (Sinh khối, Diesel, …) 73 80

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 6/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 37 950,3 MW (lúc 13h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 789,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện                               113,3 triệu kWh

   - Nhiệt điện than                          482 triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)       92,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu                             1,3 triệu kWh

   - Điện mặt trời                             71,1 triệu kWh

   - Điện gió                                    17,2 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện                           11 triệu kWh

   - Loại khác                                   1,8 triệu kWh

     CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)
     Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối
   Toàn quốc 35 290 34 990
   Thủy điện 2 609 6 995
   Nhiệt điện than 17 527 21 461
   Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2 984 5 212
   Nhiệt điện dầu 66 66
   Điện gió 1 136 514
   ĐMT trang trại 6 155  
   ĐMT mái nhà 4 466  
   Nhập khẩu điện 270 666
   Khác (Sinh khối, Diesel, …) 77 77

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 5/6/2023

   Công suất lớn nhất trong ngày: 37 950,3 MW (lúc 13h30)

   Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 789,8 triệu kWh

   Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện 113,3 triệu kWh
   - Nhiệt điện than 482 triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + dầu DO) 92,1 triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu 1,3 triệu kWh
   - Điện mặt trời 71,1 triệu kWh
   - Điện gió 17,2 triệu kWh
   - Nhập khẩu điện 11 triệu kWh
   - Loại khác 1,8 triệu kWh
     CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)
     Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối
   Toàn quốc 35 290 34 990
   Thủy điện 2 609 6 995
   Nhiệt điện than 17 527 21 461
   Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2 984 5 212
   Nhiệt điện dầu 66 66
   Điện gió 1 136 514
   ĐMT trang trại 6 155  
   ĐMT mái nhà 4 466  
   Nhập khẩu điện 270 666
   Khác (Sinh khối, Diesel, …) 77 77


   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 4/6/2023

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 33120,4MW (lúc 0h30)
   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 740 triệu kWh
   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:
   - Thủy điện: 90,9 triệu kWh
   - Nhiệt điện than: 456,6 triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + dầu DO): 90,4 triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu: 1,8 triệu kWh
   - Điện mặt trời: 65,4: triệu kWh
   - Điện gió: 19,1 triệu kWh
   - Nhập khẩu điện: 13,9 triệu kWh
   - Loại khác: 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Toàn quốc

   32553

   32014

   Thủy điện

   2474

   6339

   Nhiệt điện than

   16491

   19948

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   1962    

   4556

   Nhiệt điện dầu

   66

   66

   Điện gió

   769

   342

   ĐMT trang trại

   5416

    

   ĐMT mái nhà

   4919

    

   Nhập khẩu điện

   379

   683

   Khác (Sinh khối, Diesel…)

   77

   80

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 3/6/2023

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 39538,5 MW (lúc 13h30)
   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 830 triệu kWh
   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:
   - Thủy điện: 152 triệu kWh
   - Nhiệt điện than: 463,3 triệu kWh
   - Tuabin khí (Gas + dầu DO): 93,9 triệu kWh
   - Nhiệt điện dầu: 6,6 triệu kWh
   - Điện mặt trời: 77,9 triệu kWh
   - Điện gió: 22,1 triệu kWh
   - Nhập khẩu điện: 12,4 triệu kWh
   - Loại khác: 1,9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Toàn Quốc

       
   36930

   36021

   Thủy điện

   4266

   9532

   Nhiệt điện than

   16750

   20167

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3139

   4868

   Nhiệt điện dầu

   132

   66

   Điện gió

   1023

   611

   ĐMT trang trại

   5919

    

   ĐMT mái nhà

   5314

    

   Nhập khẩu điện

   308

   707

   Khác (Sinh khối, Diesel, …)

   80

   70

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 2/6/2023

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 42303,6 MW (lúc 14h)

   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 881,4 triệu kWh

   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện

   173,3

   triệu kWh

   - Nhiệt điện than

   480

   triệu kWh

   - Tuabin khí (Gas + dầu DO)

   96,2

   triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu

   9,2

   triệu kWh

   - Điện mặt trời

   74,7

   triệu kWh

   - Điện gió

   33,1

   triệu kWh

   - Nhập khẩu điện

   12,8

   triệu kWh

   - Loại khác

   1,9

   triệu kWh

        

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Toàn quốc

   39576

   38249

   Thủy điện

   5905

   10395

   Nhiệt điện than

   17041

   20154

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3258

   5099

   Nhiệt điện dầu

   132

   614

   Điện gió

   1587

   1205

   ĐMT trang trại

   6583

   0

   ĐMT mái nhà

   4692

   1

   Nhập khẩu điện

   294

   700

   Khác (Sinh khối, Diesel…)

   83

   81

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

   https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 1/6/2023

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 43184.5MW (lúc 13h30)

   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 883 triệu kWh

   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện: 179,1 triệu kWh

   - Nhiệt điện than: 464,5 triệu kWh

   - Tuabin khí (GAS + Dầu DO) 98,6 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu: 9,9 triệu kWh

   - Điện mặt trời: 80,3 triệu kWh

   - Điện gió: 36,0 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện: 12,7 triệu kWh

   - Loại khác: 1,9 triệu kWh    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

   Toàn Quốc

   39793

   39005

   Thủy điện

   6296

   11295

   Nhiệt điện than

   16936

   20436

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   2958

   5159

   Nhiệt điện dầu

   156

   156

   Điện gió

   1486

   1163

   ĐMT trang trại

   6349

   0

   ĐMT mái nhà

   5237

   0

   Nhập khẩu điện

   292

   716

   Khác (Sinh khối, Diesel…)

   83

   80

   Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 31/5/2023

    

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 43054.6MW (lúc 14h30)

   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 881.4 triệu kWh

   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện: 186.2 triệu kWh

   - Nhiệt điện than: 465.8 triệu kWh

   - Tuabin khí (GAS + Dầu DO) 97.8 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu: 13.4 triệu kWh

   - Điện mặt trời: 75.8 triệu kWh

   - Điện gió: 27.3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện: 13.6 triệu kWh

   - Loại khác: 1.9 triệu kWh

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

    

   Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

   Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

   Toàn quốc

   39819    

   38759

   Thủy điện

   7434    

   11172

   Nhiệt điện than

   17052    

   19700

   Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

   3140    

   5142

   Nhiệt điện dầu

   193    

   721

   Điện gió

   1279    

   1183

   ĐMT trang trại

   5741    

   0

   ĐMT mái nhà

   4588    

   0

   Nhập khẩu điện

   310    

   760

   Khác (Sinh khối, Diesel…)

   82    

   82

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 30/5/2023

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 41936,9 MW (lúc 14h30)

   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 862,2 triệu kWh

   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện: 179,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện than: 461 triệu kWh

   - Tuabin khí (GAS + Dầu DO): 101,9 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu: 11,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời: 77,1 triệu kWh

   - Điện gió: 15,3 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện: 14,2 triệu kWh

   - Loại khác: 1,9 triệu kWh

     CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)
     Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối
   Toàn quốc 38366,4 38923,4
   Thủy điện 6461 12404,2
   Nhiệt điện than 16956,7 19728,7
   Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 3139 4464
   Nhiệt điện dầu 193 813
   Điện gió 967,5 649,7
   ĐMT trang trại 6022,7 0
   ĐMT mái nhà 4339,1 0
   Nhập khẩu điện 207,5 781,1
   Khác (Sinh khối, Diesel,…) 79,9 82,7

    

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 29/5/2023

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 41097,8 MW (lúc 14h30)

   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 823,9 triệu kWh

   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện:

   119,5 triệu kWh

   - Nhiệt điện than:

   484 triệu kWh

   - Tuabin khí:

   111 triệu kWh

     * Tuabin khí (Chạy GAS)

   94,8 triệu kWh

     * Tuabin khí (Chạy dầu)

   16,2 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu:

   12,6 triệu kWh

   - Điện mặt trời:

   70 triệu kWh   

   (đã bao gồm cả ước ĐMTMN)

   - Điện gió:

   14,8 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện:

   10 triệu kWh

   - Loại khác:

   1,9 triệu kWh

    

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khung giờ buổi trưa (12h00)

   (bức xạ mặt trời lớn nhất nhưng công suất tiêu thụ điện thấp)

   Khung giờ tối (21h)

   (công suất tiêu thụ điện cao nhất nhưng không có bức xạ mặt trời )

   Toàn quốc

   37295,6

   37508

   Thủy điện

   4535,9

   9197

   Nhiệt điện than

   18531,7

   20264,5

   Tuabin khí

   2853

   5912

   *Tuabin khí (Chạy GAS)

   2853

   4344

   *Tuabin khí (Chạy dầu)

   0

   1568

   Nhiệt điện dầu

   193

   813

   Điện gió

   872

   524

   ĐMT trang trại

   5984,8

   0

   ĐMT mái nhà

   3978,8

   0

   Nhập khẩu điện

   266,8

   717

   Khác (Sinh khối, Diesel,…)

   79,6

   82

   NHẬN ĐỊNH CHUNG:

   * Hệ thống điện cả 3 miền vận hành bình thường.

   * Hiện nay, thời tiết miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới dẫn tới tiêu thụ điện tăng cao. EVN khuyến cáo người dân và khách hàng sử dụng điện triệt để thực hiện tiết kiệm điện trong bối cảnh việc cung cấp điện hiện nay có nhiều khó khăn.

  • Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 28/5/2023

   * Công suất lớn nhất trong ngày: 32661,2 MW (lúc 19h00)

   * Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 716,7 triệu kWh

   * Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

   - Thủy điện:

   58,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện than:

   465,2 triệu kWh

   - Tuabin khí:

   88,4 triệu kWh

     * Tuabin khí (Chạy GAS)

   86 triệu kWh

     * Tuabin khí (Chạy dầu)

   2,4 triệu kWh

   - Nhiệt điện dầu:

   9,8 triệu kWh

   - Điện mặt trời :

   70,1 triệu kWh 

   (đã bao gồm cả ước ĐMTMN)

   - Điện gió:

   12,5 triệu kWh

   - Nhập khẩu điện:

   10,5 triệu kWh

   - Loại khác:

   1,9 triệu kWh

    

    

   CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

   Khung giờ buổi trưa (12h00)

   (bức xạ mặt trời lớn nhất nhưng công suất tiêu thụ điện thấp)

   Khung giờ tối (22h)

   (công suất tiêu thụ điện cao nhất nhưng không có bức xạ mặt trời )

   Toàn quốc

   30148

   32594

   Thủy điện

   1207

   5279

   Nhiệt điện than

   17779,9

   20817,2

   Tuabin khí

   1786

   4876

   *Tuabin khí (Chạy GAS)

   1786

   4876

   *Tuabin khí (Chạy Dầu)

   0

   0

   Nhiệt điện dầu

   169

   520

   Điện gió

   449

   623

   ĐMT trang trại

   4587,1

   0

   ĐMT mái nhà

   3796,4

   0

   Nhập khẩu điện

   296

   386

   Khác (Sinh khối, Diesel,…)

   78

   83

   Ghi chú: Tuabin khí có thể chạy Gas hoặc chạy dầu.

   * NHẬN ĐỊNH CHUNG:

   - Hệ thống điện cả 3 miền vận hành bình thường.

   - Hiện nay, thời tiết miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới, theo dự báo trong tuần này nắng nóng có thể kéo dài dẫn đến hiện tượng om nhiệt do đó công suất và sản lượng điện có thể tiếp tục tăng cao theo từng ngày.

   EVN khuyến cáo người dân và khách hàng sử dụng điện triệt để thực hiện tiết kiệm điện trong bối cảnh việc cung cấp điện hiện nay có nhiều khó khăn.