• Dịch vụ cấp điện từ lưới điện cao áp

   Trình tự thực hiện:

   - Công ty Mua bán điện (EVNEPTC)/ Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) tiếp nhận hồ sơ đề nghị mua điện.

   - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/TCTĐL thỏa thuận đấu nối theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BCT, Thông tư số 39/2015/TT-BCT, Thông tư số 30/2019/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải, phân phối và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế có hiệu lực.

   - EVNEPTC/TCTĐL thỏa thuận đo đếm theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế có hiệu lực.

   - Ký kết và thực hiện HĐMBĐ:

   +   EVNEPTC dự thảo, ký tắt HĐMBĐ với KH để trình EVN thông qua và ủy quyền ký kết, thực hiện HĐMBĐ với các trường hợp được EVN ủy quyền. 

   +   TCTĐL ký kết và thực hiện HĐMBĐ với các trường hợp thuộc thẩm quyền.

   2. Hồ sơ :

   a) Hồ sơ KH cung cấp:

   - Văn bản đề nghị mua điện từ lưới điện cao áp, các thông tin về nhu cầu dùng điện: địa điểm, công suất, thời điểm nhận điện, kế hoạch sử dụng điện, đăng ký biểu đồ phụ tải.

   - Bản sao các quyết định, văn bản phê duyệt của các cấp có thẩm quyền liên quan đến chủ trương cấp điện, quy hoạch ngành và địa phương (Quyết định bổ sung quy hoạch dự án, Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, thành phố...), hồ sơ pháp lý của KH.

   b) Thỏa thuận đấu nối với EVNNPT/TCTĐL.

   c) Thỏa thuận đo đếm với EVNEPTC/TCTĐL.

   d) Hợp đồng mua bán điện.

   e) Biên bản treo, tháo thiết bị đo đếm.

   f) Thỏa thuận bảo đảm thực hiện HĐMBĐ (nếu có).

   g) Các Biên bản làm việc, thỏa thuận khác với KH (nếu có).