UBND tỉnh Bình Phước ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện

Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch 280/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung kế hoạch đặt ra là trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời áp mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố chính trong đô thị sử dụng đèn LED; các hệ thống chiếu sáng đầu tư mới hoặc nâng cấp sửa chữa cải tạo 100% phải sử dụng đèn LED. Đồng thời, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống dưới 6% vào năm 2025.

UBND tỉnh cũng đưa ra mục tiêu cụ thể theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể:

Nhóm hành chính sự nghiệp: Hàng năm tiết kiệm 1,94% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,13% tổng lượng điện thương phẩm trong toàn ngành. 

Nhóm chiếu sáng công cộng: Hàng năm tiết kiệm 2,15% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,11% tổng lượng điện thương phẩm trong toàn ngành. 

Nhóm sinh hoạt, tiêu dùng dân cư, kinh doanh dịch vụ: Hàng năm tiết kiệm 2,06% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,52% tổng lượng điện thương phẩm trong toàn ngành. 

Nhóm sản xuất công nghiệp - xây dựng: Hàng năm tiết kiệm 1,85% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 1,24% tổng lượng điện thương phẩm trong toàn ngành.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. 

Chi tiết Kế hoạch 280 xem file đính kèm

KH280.pdf


  • 12/09/2023 09:45
  • PV
  • 3673