Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 18-HD/ĐU (ngày 29/4/2020) hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

4 đợt tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ: 

- Đợt 1: từ tháng 1/2020 đến 30/6/2020

- Đợt 2: từ đầu tháng 7/2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

- Đợt 3: trong thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III

- Đợt 4: từ sau Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Mục đích chương trình nhằm giúp cấp ủy các cấp định hướng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ EVN, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, qua đó giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, góp phần xây dựng nhân cách con người mới.

Nội dung các chương trình văn hóa, văn nghệ phải thể hiện được tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc; phản ánh sinh động những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước và thi đua lao động sản xuất của Tập đoàn, đơn vị.

Quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp, đơn vị và tình hình thời tiết, thiên tai, phòng chống dịch bệnh.

Đảng ủy EVN giao Ban Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn, Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng hợp, báo cáo định kỳ với Thường trực Đảng ủy Tập đoàn về kết quả thực hiện.