Thông tư quy định về nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện

Thông tư số 19/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 29/9 quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện áp dụng cho 3 đối tượng gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đơn vị phân phối điện và cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực từ 16/11/2017, thay thế cho Thông tư số 33/2011/TT-BCT ngày 6/9/2011.

Theo đó, trước ngày 1 tháng 2 hàng năm, EVN có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết Điện lực kết quả đánh giá mẫu phụ tải điện phục vụ nghiên cứu phụ tải điện năm trước và điều chỉnh cho năm hiện tại. Nội dung báo cáo về: Rà soát, hoàn thiện tiêu chí lựa chọn mẫu phụ tải điện phi dân dụng; công tác tính toán, thiết kế và lựa chọn mẫu phụ tải điện; đánh giá sự thay đổi (nếu có) về số lượng mẫu phụ tải điện so với năm trước của phân nhóm phụ tải điện, nhóm phụ tải điện và thành phần phụ tải điện,...

Cũng trước ngày 1 tháng 2 hằng năm, EVN và các tổng công ty điện lực có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết Điện lực kết quả phân tích biểu đồ phụ tải điện năm trước liền kề; trước ngày 15 tháng 7 hàng năm báo cáo kết quả phân tích biểu đồ phụ tải điện 6 tháng đầu năm.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm. 

Thongtu19BoCongThuong2017.pdf