Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 18/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 39550,0 MW (Lúc 18:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 794,5 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 319,8 triệu kWh

- Nhiệt điện than 303,2 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 65,8 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 3,2 triệu kWh

- Điện mặt trời 83,8 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

34932,6

36482,4

Thủy điện

9468,3

16852,2

Nhiệt điện than

11135,0

14981,4

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1970

3493,5

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

161,0

120,6

ĐMT trang trại

6455,0

0

ĐMT mái nhà

5444,4

0

Nhập khẩu điện

238,8

972,8

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

60,1

61,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 19/09/2023 10:39
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3752