Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 14/9/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 37809,0 MW (Lúc 16:00)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 791,0 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 323,8 triệu kWh

- Nhiệt điện than 303,1 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 57,1 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 26,1 triệu kWh

- Điện mặt trời 62,1 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

32550,9

33599,9

Thủy điện

9297,5

15146,0

Nhiệt điện than

11330,1

13819,1

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

2005

3079

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

1472,5

555,2

ĐMT trang trại

4752,0

0

ĐMT mái nhà

3317,2

0

Nhập khẩu điện

315,0

936,9

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

61,6

63,7

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 15/09/2023 10:42
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3625