Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 07/10/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 37695,5 MW (Lúc 15:00)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 803,3 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 279,8 triệu kWh

- Nhiệt điện than 360,8 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 70,6 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 11,2 triệu kWh

- Điện mặt trời 65,4 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 14,1 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

33139,3

34176,8

Thủy điện

7993,4

13984,9

Nhiệt điện than

13976,5

15257,4

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

2455

3360

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

270,9

566,7

ĐMT trang trại

4914,6

0

ĐMT mái nhà

3291,9

0

Nhập khẩu điện

175,0

944,0

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

62,0

63,8

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 08/10/2023 10:02
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3569