Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 06/102023

Công suất lớn nhất trong ngày: 40431,8 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 857,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 318,7 triệu kWh

- Nhiệt điện than 364,4 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 77,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 12,4 triệu kWh

- Điện mặt trời 68,3 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 15,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

36396,5

38059,4

Thủy điện

10243,1

16211,7

Nhiệt điện than

13794,2

16579,0

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

2836

3762

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

462,1

526,0

ĐMT trang trại

5060,9

0

ĐMT mái nhà

3742,3

0

Nhập khẩu điện

186,1

907,3

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

71,8

73,3

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 07/10/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 3628