Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 02/10/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 38230,5 MW (Lúc 15:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 780,1 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 310,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 355,3 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 51,9 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 18,3 triệu kWh

- Điện mặt trời 31,6 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 11,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,5 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

33425,3

35090,1

Thủy điện

11114,9

15187,4

Nhiệt điện than

15772,2

15283,6

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1768

2811

Nhiệt điện dầu

0

0

Điện gió

376,2

1107,7

ĐMT trang trại

2925,1

0

ĐMT mái nhà

1282,2

0

Nhập khẩu điện

125,4

626,1

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

61,2

74,1

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 03/10/2023 10:45
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3691