Thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Quyết định số 1141-QĐ/ĐU ngày 13/2/2020 về việc thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1044-QĐ/ĐU ngày 11/9/2019.

Tiểu ban Văn kiện gồm 12 thành viên.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN là Trưởng Tiểu ban. Các Phó Trưởng Tiểu ban gồm: Đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ; dự thảo Nghị quyết, Chương trình Đại hội và các văn kiện khác trình Đại hội; hướng dẫn thảo luận, tổng hợp các ý kiến đóng góp và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh1141DUEVN2020.pdf