Tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 20/3/2020 về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2020.

Lực lượng tự vệ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Nguồn ảnh: ĐVCC

Để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự và đóng góp ngày càng hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của từng cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cấp ủy các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự.

Xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên; công tác động viên, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng tự vệ, đặc biệt là địa bàn trọng điểm như biên giới, biển đảo; củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ, khả năng hiệp đồng chiến đấu cấp tổ đội đến trung đội; sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị, kiểm tra bắn đạn thật theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cánh sát Biển, Kiểm ngư và các lực lượng khác trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tư – an toàn xã hội và tham gia phòng thủ dân sự; tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra tại cơ sở.

Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tham gia xây dựng kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ khi cơ quan quân sự địa phương yêu cầu.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết đến tất cả các cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ, giải pháp công tác quốc phòng của Tập đoàn năm 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn giao Tổng giám đốc Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên.

Ban Chỉ huy quân sự Tập đoàn là cơ quan đầu mối, phối hợp với các ban của Tập đoàn thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của Tập đoàn để chỉ đạo kịp thời.