Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 1/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước:

1.1. Trong các ngày từ 5 - 6/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại Hội nghị, hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên trên toàn quốc đã được nghe các đồng chí  Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Phan Đình Trạc, Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, những người trực tiếp tham gia vào quá trình chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết, Kết luận, giới thiệu và quán triệt nội dung các tài liệu này của Hội nghị Trung ương 6. Đảng bộ Tập đoàn đã triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt tại điểm cầu Đảng uỷ Tập đoàn kết nối với điểm cầu của Đảng  ủy Khối DNTW gồm 68 đồng chí, đồng thời kết nối tới 370 điểm cầu tại phòng họp zoom tại các tổ chức đảng trực thuộc và điểm cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. Hơn 4.000 cán bộ, đảng viên của 20 tổ chức Đảng trực thuộc và 50.000 công đoàn  viên/tổng số 97.000 đoàn viên công đoàn tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW6. Đây là một nỗ lực rất lớn của Công đoàn Ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tỏa mạnh mẽ các nội dung nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến đoàn viên công đoàn, người lao động mà vẫn đảm bảo công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ tài liệu để làm định hướng cho việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 6.

Nêu thêm một số ý kiến lưu ý gợi mở, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nội dung ba Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong số các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 6 có hai Nghị quyết mang tính tư tưởng chỉ đạo, tính thời sự cao, đó là Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới."  Thường trực Ban Bí thư cho biết xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động tích cực có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc.

“Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ thực tiễn, chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao, thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp, thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời. Đây là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong cả hai nghị quyết,” Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Thường trực Ban Bí thư cho biết đây không phải là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này nhưng Hội nghị Trung ương 6 lần này nêu ra với quyết tâm cao hơn, đòi hỏi các tổ chức đảng, đảng viên phải khẩn trương hơn.

Cùng với việc khẩn trương, quyết tâm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý trong quá trình thực hiện cần tránh tư tưởng nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm ảnh hưởng đến sự phát triển. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, từng tổ chức.

Đề cập đến vấn đề đẩy mạnh phân cấp phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước; nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Nhấn mạnh đây là những tư tưởng nêu rất rõ trong cả hai Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu học tập, quán triệt, ý thức sâu sắc được tư tưởng chỉ đạo để triển khai thực hiện cho tốt.

Về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ nêu trong hai Nghị quyết, trong đó đề cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, Thường trực Ban Bí thư cho biết Kết luận số 14 của Bộ Chính trị nói vấn đề này rõ rồi nhưng trong thực hiện vẫn chưa tốt, nên trong triển khai Nghị quyết cần phải thể chế hóa, nghiên cứu kỹ việc này để làm sao đó là động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ làm việc, đồng thời nhấn mạnh phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống.” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh những vấn đề trên mang tính thời sự thực tiễn rất cao, nhưng đồng thời cũng là những vấn đề cơ bản, lâu dài.

Trên cơ sở những vấn đề mà các báo cáo viên nêu ra, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị sau Hội nghị, các cấp ủy tổ chức Đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ: tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ, đồng thời với việc tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay; trong quá trình thực hiện kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”. Theo Thường trực Ban Bí thư, việc tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết mới là bước đầu. Tiếp theo các tổ chức đảng, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả; thực sự kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cũng như các Nghị quyết, Kết luận khác của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

1.2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã diễn ra từ ngày 14-16/12 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành các nội dung đề ra và kết thúc tốt đẹp. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII xác định mục tiêu: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.  Để thực hiện mục tiêu này, đại hội đã xác định cần kiên trì và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục tập trung triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả, sáng tạo, trong đó, chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động. Cùng 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng của thanh niên.

Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ đột phá; 12 chỉ tiêu trọng tâm; 10 đề án trọng điểm và các nhiệm vụ quan trọng trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam. Đặc biệt, với niềm tự hào được là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước xã hội hội chủ nghĩa phát triển với các dấu mốc cụ thể: Đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, nhằm góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong nước và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm 144 ủy viên đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên EVN vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII. Kết quả, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ XII gồm 33 đồng chí; Ban Bí thư Trung ương Đoàn lần thứ XII gồm 6 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII.

Ngay sau Đại hội, tại 67/67 tỉnh, thành phố, tổ chức đồng loạt Ngày thanh niên cùng hành động với các hoạt động: Chạy bộ gây quỹ tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh; xây mới/sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Chiều 09/12, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đến nay. Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III đến nay, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là Đảng bộ trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hiện nay, Đảng uỷ Khối có 38 đảng bộ trực thuộc (gồm 32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 01 đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở, 05 đảng bộ cơ sở), trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, 02 đảng bộ cơ quan. Đến ngày 30/6/2022, toàn Đảng bộ Khối có 1.140 tổ chức cơ sở đảng (714 đảng bộ cơ sở, 426 chi bộ cơ sở), có 23 đảng ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở, 99 đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên, 135 đảng bộ bộ phận, 5.902 chi bộ trực thuộc và 87.899 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối và các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình công tác; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn hoạt động của Đảng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, chiến tranh, xung đột giữa các nước và những biến động nhanh của tình hình kinh tế, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ, các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định: công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Đảng bộ Khối chủ động thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng… Bên cạnh đó, công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm, hướng đến chăm lo cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát huy vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả Đảng ủy Khối đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là sau Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, với đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối, tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối cũng như của các đảng bộ trực thuộc, vừa đảm bảo nguyên tắc chung, vừa đáp ứng đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối cũng như tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Từ ngày 30/11/2022 - 02/12/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2022. Sau 03 ngày giảng dạy và học tập, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo Kế hoạch đề ra.

2.3. Ngày 27/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu tại Hội nghị. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận kết quả đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng và biểu dương đội ngũ cán bộ các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí nhấn mạnh, qua Báo cáo Tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ Khối và ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, có thể nhận thấy năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong điều kiện trong nước và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí đề nghị, năm 2023 là năm tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và đại hội đảng các cấp, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy Đảng uỷ Khối tiếp tục tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư; tham mưu thành lập các ban xây dựng Đảng của cấp ủy theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; tập trung xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức cán bộ từ Đảng ủy Khối đến các Đảng ủy trực thuộc, tổ chức cơ sở Đảng; qua đó, đảm bảo cơ cấu, năng lực lãnh đạo của các Đảng ủy trực thuộc. Trong đó, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cần tập trung rà soát cơ cấu, số lượng nhân sự, cơ bản kiện toàn đủ cấp ủy của các đơn vị doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ phải làm liên tục, quyết liệt. Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo trên cơ sở các quy định, quy chế hiện nay của Trung ương, tập trung cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị; đổi mới từ phương thức quán triệt nghị quyết đến thực hiện các quy chế, quy trình công tác Đảng, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong các Đảng bộ trực thuộc và doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, kết hợp kiểm tra chuyên đề với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. “Đây là nhiệm vụ, công việc cần được tiến hành thường xuyên để nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau kiểm tra, giám sát. Các Đảng bộ cần đẩy mạnh công tác trước kiểm tra, chủ động xây dựng các chuyên đề và yêu cầu Đảng bộ cấp dưới thực hiện tự kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện, trong đó cần đặc biệt chú ý đến việc khắc phục các tồn tại sau kiểm tra, giám sát. Trong quá trình kiểm tra, giám sát cần bám sát vào các nhiệm vụ của cấp ủy, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt,” đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ.

2.4. Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối: “Các doanh nghiệp trong Khối sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau”. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng “Make in Viet Nam” trên các nền tảng công nghệ để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối và nghe đại diện của MobiFone trình bày các giải pháp chuyển đổi số đồng hành cùng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động của EVN, dự và tham luận tại hội nghị. Tính đến nay, EVN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 10 tập đoàn, ngân hàng, doanh nghiệp trong Khối. Các thỏa thuận hợp tác giữa các bên là cơ sở để tiến hành ký kết những hợp đồng với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối DNTW hoặc với các công ty, chi nhánh, đơn vị cấp dưới của những doanh nghiệp này. Các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với: Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (VINACHEM); Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)...Một số quy chế phối hợp về tài trợ huy động vốn đối với các ngân hàng thương mại trong Khối DNTW: Ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank. Trong đó, các ngân hàng và EVN sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau. Đặc biệt trọng tâm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: tài trợ vốn cho EVN và các đơn vị thành viên, cung cấp các dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, các sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho cán bộ nhân viên của EVN. EVN cũng ký hợp đồng cung cấp than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc Phòng; phối hợp với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tuyên truyền về tiết kiệm điện trên màn hình các tuyến bay nội địa từ tháng 9/2022. EVN cũng ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong nước trong việc thi công các dự án điện trọng điểm như NMTĐ Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng.

2.5. Ngày 13/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Báo cáo tổng kết cho thấy, năm 2022, để thực hiện Quy chủ dân chủ ở cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục được thống nhất về nội dung và cách thức triển khai, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết công tác năm, trong đó có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân (người lao động), giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối cho rằng, trong năm qua, Ban Chỉ đạo đã bám sát các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ Khối; kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu. Cùng với đó, các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, mở rộng dân chủ trong Đảng, ban hành nhiều quy định, quy chế cụ thể hóa phương châm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng quy chế để người lao động giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, trực diện đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí… Tuy nhiên, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng uỷ Khối, Ban Chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc quán triệt văn bản về quy chế dân chủ của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo trong năm 2023, đồng thời tham mưu cấp uỷ ban hành văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ trực thuộc, trong đó tập trung tuyên truyền về quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí giao cho Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Kết luận số 119-KL/ĐUK, ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu Ban Chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc cần quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, có đề xuất các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp uỷ trực thuộc cần rà soát các khâu ban hành văn bản, thực hiện quy định; có trách nhiệm tham mưu cấp uỷ tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại đi vào thực chất, chu đáo; kiện toàn Ban Chỉ đạo những nơi còn khuyết, thiếu. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình bám sát các nội dung nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, cụ thể hoá thành chương trình công tác năm 2023 của đơn vị để triển khai có hiệu quả.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Ngày 14/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy EVN năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2022, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, Đảng ủy EVN luôn quan tâm, coi trọng công tác chính trị, tư tưởng. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy EVN đã triển khai và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử, chính trị trong năm phù hợp với tình hình thực tiễn; ban hành chương trình công tác, duy trì thường xuyên các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ủy EVN đã tập trung chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng uỷ Khối DNTW về công tác tổ chức xây dựng Đảng; quán triệt, triển khai khai những điểm mới của các quy định, kết luận, hướng dẫn... của Trung ương; kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác cơ sở đảng, đảng viên. Trong năm hoàn thành việc tiếp nhận, chuyển giao Đảng bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai và Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh từ cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1. Về công tác phát triển đảng viên, năm 2022, Đảng ủy EVN đã kết nạp 214 đảng viên mới, vượt xa chỉ tiêu đề ra (100 đồng chí); công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới gắn với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được đẩy mạnh.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh, Năm 2022, tình hình thế giới phát sinh nhiều biến động lớn, đặc biệt giá nhiên liệu tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo cân đối tài chính của EVN. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành kinh tế trong nước đã từng bước được phục hồi và tăng trưởng mạnh sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên nhu cầu điện năm 2022 tăng trưởng cao. Trong bối cảnh đó, Đảng uỷ EVN đã lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nỗ lực đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện chính trị xã hội. Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác tối ưu các nguồn điện trong hệ thống. Các nhà máy thuỷ điện vừa đảm bảo phát điện vừa đáp ứng tốt nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và dân sinh. Công tác vận hành lưới điện đáp ứng được yêu cầu truyền tải và cung ứng điện tại các khu vực. Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết công tác năm 2022. Về công tác dịch vụ khách hàng, EVN tiếp tục đổi mới trong quản lý, tác phong làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các dịch vụ điện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội. EVN được đánh giá đứng thứ 3 về chỉ số đánh giá tổng thể phục vụ trong các bộ/ngành cấp Trung ương trong đó dịch vụ trực tuyến đứng thứ 1, mức độ hài lòng đứng thứ 2 (95,7%). Các chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian cấp điện có sự cải thiện. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng việc làm, chế độ chính sách của người lao động cơ bản được đảm bảo. Các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội; đồng thời có những chế độ thỏa đáng đối với người lao động.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng các đồng chí trong đoàn công tác đánh giá cao Đảng ủy EVN đã chuẩn bị báo cáo kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc, bố cục mạch lạc, rõ ràng. Qua kết quả kiểm điểm đã làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy EVN năm 2022. Đoàn công tác đánh giá trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều thách thức, Đảng ủy EVN đã rất quyết liệt, tích cực chỉ đạo đảm bảo nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các mặt công tác xây dựng Đảng triển khai nền nếp, công tác phát triển đảng viên được chú trọng, vượt xa so với Nghị quyết năm. Công tác truyền thông nội bộ và truyền thông đại chúng được EVN làm rất tốt, qua đó tạo được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân với ngành Điện. Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đoàn công tác đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ đối với những vấn đề lớn, quan trọng; định kỳ hàng tháng, họp bàn, đánh giá tình hình các mặt hoạt động của tập đoàn và kịp thời ban hành văn bản kết luận, nghị quyết để lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy EVN khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023.

2. Ngày 15/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phiên tháng 12/2022. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như: dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy EVN; dự thảo Nghị quyết công tác năm 2023; chủ đề năm 2023. Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2022 và thông qua dự thảo chương trình công tác năm 2023. Thông qua các báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát của Ban Tổ chức và Nhân sự theo Chương trình số 17-CTr/ĐU ngày 1/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN. Hội nghị cũng thảo luận về một số nội dung công tác cán bộ.

3. Ngày 20/12 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN; Dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Dự thảo Nghị quyết công tác năm 2023; Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2022; Dự thảo Chương trình công tác năm 2023; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Hội nghị cũng đã thông qua kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và đề nghị xếp loại Đảng bộ EVN năm 2022.

4. Ngày 20/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong năm 2022, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVN triển khai đúng theo Điều lệ và các quy định của Đảng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày càng thiết thực, hiện quả. Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022; tổ chức thành công đợt sinh hoạt chính trị “về nguồn” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh 2/9….Công tác phát triển đảng viên, cơ sở đảng được quan tâm chú trọng. Trong năm đã kết nạp được 214 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 đề ra. Các công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng lãng phí ngày càng được quan tâm triển khai, thực hiện với số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra tất cả các cấp đều tăng hơn năm trước; khắc phục được những tồn tại, hạn chế của những năm trước.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2022 có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ EVN đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, qua đó lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo điện cho nền kinh tế và đời sống nhân dân với sản lượng điện sản xuất và mua là 261,2 tỷ kWh, tăng trưởng 6,08% so với năm 2021. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như tỷ lệ tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện. Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng có nhiều chuyển biến tốt, các chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian cấp điện tiếp tục được cải thiện. EVN đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế sớm hơn 5 tháng so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn đã kết nối hệ sinh thái số EVNConnect với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để cung cấp các dịch vụ điện trên nền tảng công dân số của một số tỉnh.Trong công tác đầu tư xây dựng, dù gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Giá trị khối lượng đầu tư toàn EVN năm 2022 ước đạt 89.305 tỷ đồng. EVN đang tiếp tục triển khai thi công Dự án NMTĐ Ialy mở rộng, Hòa Bình mở rộng và NMNĐ Quảng Trạch I, hoàn thành 182 công trình lưới điện 110-500kV. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động về truyền thông tiếp tục có những chuyển biến tích cực…Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của cả nước, đóng góp tích cực vào chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khẳng định, trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy EVN đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Đảng ủy EVN và cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương đường lối của Đảng và tình hình thực tiễn của EVN để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm; ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy từng bước được đổi mới, tập trung, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm vị trí, vai trò của Đảng trong doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng kiểm tra từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng bộ EVN đã nỗ lực, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành và hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đã khẳng định và thể hiện rõ vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước với tổng giá trị ước đạt trên 22.500 tỷ đồng, là đơn vị đứng thứ 3 trong Đảng bộ Khối DNTW có đóng góp cao cho ngân sách nhà nước trong năm 2022.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Đảng ủy EVN cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng; nhiệm vụ then chốt là coi trọng việc xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Đảng ủy EVN và các cấp ủy trực thuộc cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Triển khai thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đây là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Thay mặt Đảng ủy EVN, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW. Đồng chí Dương Quang Thành cho biết, EVN chọn chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Đảng ủy EVN tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc EVN; sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động toàn EVN, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Một số mục tiêu của Đảng bộ EVN đề ra trong năm 2023:

- Đảng ủy EVN và 100% cấp ủy trực thuộc ban hành nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Kịp thời triển khai và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp 150 đảng viên, trong đó phấn đấu phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên theo Nghị quyết của Đảng uỷ Khối DNTW và Nghị quyết của Đảng uỷ EVN.

5. Trong tháng 12 năm 2022, nhiều đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đều đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp ủy cơ sở, khẳng định vai trò đóng góp của cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc vào trong những thành tích chung của Đảng bộ Tập đoàn trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

III. TIN THAM KHẢO

1. Ngày 01/12 tại Hà Nội, tại Lễ trao giải được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, Hệ thống phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (Investment Management Information System - IMIS 2.0) của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã xuất sắc đạt “Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022” tại hạng mục “Giải pháp xây dựng thông minh”. Giải pháp Hệ thống phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS 2.0) là công cụ hỗ trợ theo dõi, điều hành và kiểm soát số liệu trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phần mềm hiện đang được triển khai cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 09 tổng công ty và các đơn vị thuộc 9 tổng công ty; các đơn vị trực thuộc EVN và đã đạt giải Sao Khuê năm 2018 do VINASA trao tặng.

2. Sáng ngày 06/12/2022, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”. Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022) và hưởng ứng “Tháng tri ân Khách hàng”. Đây là lần thứ VIII EVN liên tục tổ chức Tháng tri ân khách hàng và Tuần lễ hồng EVN, các đơn vị trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã nhiệt tình tham gia thực hiện liên tục trong 08 năm qua, cho dù bối cảnh triển khai có những thời điểm không thuận lợi. Điển hình như năm 2021 vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 nhưng cán bộ công nhân viên EVN và các đơn vị thành viên vẫn nỗ lực thực hiện nhiều hạng mục như: sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho hơn 6.000 hộ nghèo, hơn 246 các bệnh viện, cơ sở y tế, vệ sinh; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho trên 3.000 doanh nghiệp; Chương trình “Thắp sáng đường quê” với hàng trăm km đường, trên 2.000 điểm cột, công trình đã được thắp sáng. Đặc biệt, chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII diễn ra vào tháng 12 năm 2021 đã đóng góp cho “ngân hàng máu” trên Toàn quốc 11.812 đơn vị máu vào đúng thời điểm khan hiếm lượng máu dự phòng cho người bệnh. Năm nay, Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII diễn ra từ ngày  05-11/12/2022. Tất cả các điểm hiến máu trên toàn quốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đều đã sẵn sàng để cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các cơ sở y tế địa phương tiếp nhận những giọt máu nghĩa tình của cán bộ công nhân viên ngành Điện. Vạn trái tim của những người làm Điện cùng đồng lòng, luôn mong muốn lan tỏa đi những thông điệp yêu thương, chia sẻ sự quan tâm và ước muốn mọi bệnh nhân rồi sẽ khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường và lại tiếp tục lan tỏa thêm nữa những tình cảm mà họ nhận được để từ đó cùng xây dựng một xã hội văn minh, tươi đẹp và nhân ái hơn nữa. Số lượng CBCNV ngành Điện đăng kí tham gia hiến máu tình nguyện trong Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII lên tới gần 12.000 người,  số lượng máu thực tế được tiếp nhận vào cho “ngân hàng máu” trên Toàn quốc là 9.259 đơn vị máu.

3. Lễ công bố và trao giải thưởng công nghệ số Make in Viet Nam 2022 (trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 4 năm 2022) diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Make in Viet Nam (trong tổng số 40 sản phẩm được Ban tổ chức trao giải).

Cả hai sản phẩm của EVN được công nhận Make in Viet Nam năm 2022 được nghiên cứu, phát triển, sản xuất bởi 100% trí tuệ của CBCNV EVN, mà cụ thể là Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung. Trong đó, sản phẩm công tơ điện tử thông minh đạt Top 10 sản phẩm Make in Viet Nam, hạng mục sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số. Sản phẩm trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện đạt Top 10 sản phẩm Make in Viet Nam hạng mục sản phẩm số tiềm năng. Cả hai sản phẩm đều đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh của ngành Điện cũng như mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng điện.

Giải thưởng công nghệ số Make in Viet Nam 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động vào tháng 8/2022, nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

4. “Hồ, đập thủy điện Hòa Bình; Sơn La, Huội Quảng đảm bảo an toàn sau mùa mưa bão” là kết luận của đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ đánh giá an toàn đập, hồ chứa trên bậc thang thủy điện Sông Đà kết luận sau chuyển công tác diễn các ngày 08/12 và 10/12 tại thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Huội Quảng. Ông Nguyễn Đình Hậu - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ) đánh giá cao các công ty Thủy điện đã thực hiện nghiêm túc các quy định vận hành hồ, đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2022.

5. Tại Hội nghị triển khai Quyết định số 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch huy động các nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty tham gia các hoạt động, dự án đóng góp vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức sáng 12/12, tại Hà Nội, EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện tương tự như điều hành giá xăng, dầu. Dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2022, nhưng EVN đã nỗ lực cung cấp đủ điện cho mọi nhu cầu phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, năm 2022, giá chi phí đầu vào cho sản xuất điện tăng rất cao. Điển hình, giá dầu tăng vài chục phần trăm, giá khí “ăn theo” giá dầu, còn giá than tăng 600% so với đầu năm 2021; trong khi đó, giá bán điện vẫn giữ bình ổn từ năm 2019 đến nay. Do nguyên nhân tổng hợp từ các yếu tố nêu trên, tình hình tài chính EVN năm 2022 và thời gian tới có rất nhiều khó khăn. Từ đó dẫn đến nguy cơ EVN sẽ không có nguồn chi phí để hoạt động; có nguy cơ không có tiền trả cho các đơn vị bán điện cho EVN thời gian tới. Kéo theo đó, hệ số xếp hạng tín dụng của EVN sẽ bị đánh giá thấp; việc vay vốn ngân hàng cho các dự án đầu tư xây dựng điện cũng sẽ vô cùng khó khăn. Thực trạng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Chính vì vậy, để đóng góp hiệu quả vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện, khi các yếu tố đầu vào tăng thì giá điện tăng và ngược lại một cách kịp thời theo một cơ chế tự động, tương tự như cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu.

6. Sáng 21/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, EVN đã đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ đề năm ”Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu; đặc biệt giá nhiên liệu tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện và ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo cân đối tài chính của EVN. Trong điều kiện như vậy, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành, các địa phương, toàn thể CBCNV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hết sức nỗ lực khắc phục khó khăn để vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân. Tính đến cuối năm 2022, tổng công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt gần 77.800MW, tăng gần 1.400MW so với năm 2021, đứng đầu khu vực ASEAN; trong đó tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo là 20.165MW, chiếm tỷ trọng 26,4%.

Công tác dịch vụ khách hàng tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ. Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện đều tốt hơn kế hoạch. EVN đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, đa dạng hóa các dịch vụ điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đến nay, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; trên 92% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; 99,91% các yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm CSKH, Trung tâm Hành chính công. Tỷ lệ giao dịch ký hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử đạt 99,37%.

Từ tháng 1/2022, EVN đã công bố hệ sinh thái số - EVNCONNECT, hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế, sớm 5 tháng so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

EVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số đặt ra trong giai đoạn 2021-2022. Trong đó, các lĩnh vực quản trị nội bộ, đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng hoàn thành 100%; lĩnh vực sản xuất đạt 91%; lĩnh vực VT&CNTT đạt 70%. Năm 2022, EVN được Hội Truyền thông số trao tặng giải thưởng “Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0” và lần thứ 4 liên tiếp được nhận giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Trong công tác cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo, xã đảo, đã đưa vào vận hành đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, đang triển khai thủ tục đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo. Tính đến cuối năm 2022, số xã có điện trên cả nước đạt 100% và số hộ dân được sử dụng điện đạt 99,7%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,53%.

Năm 2022 là một năm hết sức khó khăn đối với EVN do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện và tỷ giá tăng cao. Ngay từ đầu năm, EVN đã triển khai quyết liệt các biện pháp quản trị, tiết giảm chi phí. Cụ thể, EVN tiết kiệm 10% các chi phí thường xuyên, cắt giảm từ 20-30% chi phí sửa chữa lớn, thực hiện chi lương cho CBCNV với 80-90% mức lương bình quân năm 2020,… nhờ đó đã tiết giảm chi phí hơn 9.700 tỷ đồng.

EVN cũng thực hiện các giải pháp tối ưu hóa dòng tiền, đạt hơn 7.900 tỷ đồng; vận hành tối ưu hệ thống điện, phát huy tối đa các nhà máy điện có chi phí thấp, giúp giảm chi phí mua điện gần 15.845 tỷ đồng.

Tổng các khoản EVN đã triển khai thực hiện để tiết giảm chi phí khoảng 33.445 tỷ đồng. Dù vậy, EVN vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện do giá nhiên liệu tăng cao đột biến, dẫn tới mất cân bằng tài chính rất lớn năm 2022. EVN đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ ngành cho phép điều chỉnh giá điện trong năm 2022 để giảm bớt khó khăn và có thể cân đối tài chính của EVN trong những năm tới.

Cũng tại Hội nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề năm 2023 là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí". Theo đó, 5 lĩnh vực trọng tâm EVN đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 gồm: sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

7. Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác, phát triển ngành Công Thương - Năng lượng và Mỏ Việt Nam - Lào năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 24/12 tại Quảng Ninh, 3 lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận danh hiệu khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Lào. Trong đó, đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Đồng chí Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN đón nhận Huy chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

8. Sáng 25/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số, chủ trì Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề án 06 là tên gọi tắt của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sau 1 năm triển khai nhiệm vụ được giao tại đề án này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt được những kết quả rất tích cực.

Tại Đề án 06, EVN được giao thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDL Dân cư) qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp 2 dịch vụ là: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện. năm 2022, EVN có 99,91% các yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm Hành chính công, Tổng đài CSKH, Website CSKH, App CSKH…Với các dịch vụ điện cấp độ 4 được kết nối CSDL Dân cư theo Đề án 06 thì năm 2022 đã có 440.242 lượt khai thác thông tin chia sẻ từ CSDL Dân cư và 36.832 lượt khai thác thông tin về hộ gia đình trong CSDL Dân cư.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Ngày 18/11/2022, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nội dung Chỉ thị tại đây

2. Ngày 05/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 83-HD/TW về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 và một số khẩu hiệu tuyên truyền. Nội dung Hướng dẫn tại đây

3. Ngày 21/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 80-HD/BTGTW nhằm hướng dẫn báo chí tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

4. Sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Để phục vụ công tác tuyên truyền sau kỳ họp, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội soạn thảo “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV”. Đề nghị các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên. Nội dung Đề cương tại đây

Xem file Tại đây


  • 03/01/2023 06:00
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 8571