Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Ngày 26/1/2024, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 1594-CV/ĐU về việc Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải:

 

- Nghị quyết số 46-NQ/TW tại đây
- Chỉ thị số 28-CT/TW tại đây
- Chỉ thị số 29-CT/TW tại đây
- Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tại đây


  • 31/01/2024 04:07
  • EVN
  • 3153