PC Yên Bái tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Từ ngày 05-14/9, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) tổ chức 7 lớp tập huấn định kỳ An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) theo NĐ 44/2016/NĐ-CP cho 420 người lao động tại các đơn vị, phòng ban chuyên môn thuộc nhóm 3, 4 và nhóm 6. 

Theo kế hoạch huấn luyện năm 2023, PC Yên Bái tổ chức 9 lớp huấn luyện với 500 cán bộ công nhân viên và người lao động được tham gia huấn luyện. 

Đối tượng huấn luyện gồm người lao động thuộc nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 6 các đơn vị, các phòng chức năng Công ty, Đội Hotline và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái, theo quy định tại Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.  

Người lao động, CBCNV PC Yên Bái tập huấn định kỳ An toàn vệ sinh lao động 

Nội dung huấn luyện bao gồm các kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATVSLĐ; các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về ATVSLĐ khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Người lao động cũng được huấn luyện nâng cao kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; nội quy ATVSLĐ, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn và sử dụng các thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Trước đó, từ ngày 29-31/8/2023, PC Yên Bái đã tổ chức 2 lớp huấn luyện ATVSLĐ theo NĐ 44/2016/NĐ-CP cho người lao động thuộc nhóm 3, 4 và nhóm 6 tại Điện lực Nghĩa Lộ cho 80 cán bộ công nhân viên - người lao động thuộc Điện lực Nghĩa Lộ cũng như lực lượng trực vận hành Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế.

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên phải hoàn thành bài kiểm tra sát hạch để đánh giá và cấp chứng nhận đối với từng nhóm nghề. 


  • 15/09/2023 10:55
  • Mai Ngọc Lương
  • 3599