Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 11/1/2021 nhiệm vụ công tác năm 2021.

Kỹ sư vận hành Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.

Giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021 là đổi mới nội dung công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền; triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng; thực hiện tốt công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng.

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về công tác tác dân vận; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết, Chỉ thị khác của Đảng.

Lãnh đạo Tập đoàn vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện. Tiếp tục lãnh đạo triển khai sắp xếp, đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng. Triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ đề năm 2021 về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”

Ban chấp hành Đảng bộ giao Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quán triệt, chỉ đạo việc triển khai trong toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết năm 2021. Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc bám sát nội dung Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn để cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và xây dựng Nghị quyết của cấp ủy phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo sự phân công, đôn đốc, kiểm tra, chủ động đề xuất triển khai việc thực hiện Nghị quyết. Các Ban: Tổ chức & Nhân sự, Kiểm tra - Thanh tra, Truyền thông và Văn phòng Tập đoàn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các ban, các đảng ủy trực thuộc định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết. 


  • 27/01/2021 01:19
  • Xuân Tiến
  • 3104