Nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành chỉ thị số 2180/CT-EVN ngày 26/4/2019, về việc nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các công ty con và người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các công ty con, công ty liên kết cần phải năng động, sáng tạo với những cách tiếp cận đổi mới, tiên tiến trong công tác đầu tư xây dựng.

Cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Nâng cao chất lượng trong việc lập kế hoạch đầu tư, quá trình chuẩn bị đầu tư, công tác đấu thầu, năng lực quản lý trong giai đoạn thực hiện đầu tư; hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình theo đúng thời hạn quy định; đảm bảo thu xếp nguồn vốn cho dự án.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đầu tư xây dựng để có thể rút ngắn nhất lộ trình tiếp cận phương pháp quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới. Tin học hóa sâu rộng với những công nghệ mới nhất và tận dụng tối đa ưu thế hạ tầng cơ sở viễn thông của Tập đoàn để phục vụ hiệu quả cho hoạt động đầu tư xây dựng.

Chi tiết Chỉ thị trong file đính kèm

Chithi2180DTXD.pdf


  • 03/05/2019 01:35
  • Nghi Viên
  • 13204