Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 01-HD/KTDU ngày 16/6/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Tập đoàn đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên trong đảng bộ.

Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Tập đoàn, hoàn thành và báo cáo về Đảng ủy Tập đoàn trước 30/9/2021.

Phân công người đứng đầu cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ (nếu thấy cần thiết).

Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với Thanh tra, Kiểm soát nội bộ & Giám sát tài chính trong doanh nghiệp để tránh chồng chéo; định kỳ nghe ủy ban kiểm tra báo cáo để định hướng, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy cấp trên cơ sở và các đảng ủy cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở phải thành lập Cơ quan ủy ban kiểm tra; bố trí từ 01-02 cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, trong đó có 01 đồng chí là Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; các đảng ủy cơ sở có từ 300 đảng viên trở lên bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát (trong trường hợp do tình hình thực tế về nhân sự tại đơn vị mà chưa bố trí được cán bộ làm chuyên trách công tác kiểm tra, giám sát thì phải báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp để xem xét quyết định); khuyến khích các đảng ủy bố trí tăng thêm cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm, tạo điều kiện về chế độ chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra, giám sát.

Đổi mới nội dung tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những nội dung, kiến thức cán bộ kiểm tra đang thiếu, đang yếu. Định kỳ hàng năm, cấp ủy phải trực tiếp chủ trì, tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ.

Ủy ban kiểm tra các cấp, phối hợp với các bộ phận tham mưu giúp việc của đảng ủy tham mưu giúp cấp ủy thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát hàng năm; căn cứ vào tình hình thực tế tại cấp mình; rà soát, nghiên cứu sửa đổi (nếu cần), bổ sung, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát. Ký quy chế phối hợp công tác với cấp ủy địa phương nơi có tổ chức đảng trực thuộc; quy chế về mối quan hệ công tác với hội đồng thành viên, Tổng giám đốc doanh nghiệp, đơn vị.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Điều 32, Điều lệ Đảng, chủ động phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Xây dựng quy chế phối hợp công tác với thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong việc trao đổi nghiệp vụ, thông tin về tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; về phối, kết hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.


  • 30/06/2021 10:18
  • Xuân Tiến
  • 5676