EVNCPC chuyển giao chương trình Quản lý an toàn lao động cho EVNNPT

Với hiệu quả đã được chứng minh trong thực tiễn, chương trình Quản lý an toàn lao động do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) xây dựng đã được chuyển giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nhằm nhân rộng các sáng kiến/mô hình chuyển đổi số trong Tập đoàn.

EVNCPC và EVNNPT trao đổi về khai thác, vận hành chương trình chuyển giao. Ảnh: ĐVCC

Chương trình quản lý an toàn lao động (chương trình) được EVNCPC xây dựng, phát triển từ năm 2015 với mục tiêu quản lý việc cấp phiếu công tác (PCT), lệnh công tác và kiểm tra hiện trường sản xuất nhằm ngăn ngừa các hành vi làm việc thiếu an toàn, nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động. Đến nay, chương trình này đã được triển khai áp dụng từ tổng công ty đến các đơn vị cấp 4 trực thuộc EVNCPC.

Việc thực hiện chuyển giao chương trình giữa EVNCPC và EVNNPT là một trong những nhiệm vụ chuyển đổi số được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao các đơn vị. Từ tháng 5/2021, EVNNPT đã tìm hiểu tính năng, chu trình nghiệp vụ chương trình Quản lý an toàn lao động của EVNCPC.

Trải qua các bước thực hiện việc chuyển giao (khảo sát nhu cầu, xây dựng tính năng, quản lý cơ sở dữ liệu), đến cuối tháng 10/2021, EVNCPC và EVNNPT đã hoàn thành việc vận hành thử nghiệm, kiểm tra tính năng chương trình chuyển giao đáp ứng tốt mục tiêu, đúng tiến độ giao.

Theo đó, chương trình quản lý an toàn lao động EVNCPC chuyển giao cho EVNNPT bao gồm các phân hệ: cấp và kiểm soát an toàn quá trình thực hiện phiếu/lệnh công tác, quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, quản lý công tác PCCC&CNCH, quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, quản lý hệ thống báo cáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của EVN.

Sau quá trình chuyển giao, EVNCPC và EVNNPT sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau để bổ sung các tiện ích của chương trình đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý đặc thù của EVNNPT, và tiếp tục phát triển chương trình để mang lại hiệu quả thiết thực đối với công tác an toàn lao động tại các đơn vị thuộc EVN trong thời gian tới.