EVN ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Quyết định số 944/QĐ-EVN ngày 20/6/2022, về Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 (9/11/2022).

Theo đó, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật của EVN nhằm đưa việc cập nhật, đánh giá tác động, tìm hiểu pháp luật là việc hàng ngày của từng đơn vị và mỗi CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; tạo chuyển biến căn bản, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ trong toàn tập đoàn.

Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; phát hiện, tôn vinh gương sáng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật để thu hút đông đảo CBCNV tham gia. Đặc biệt, cần áp dụng triệt để công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của EVN, đơn vị; tổ chức đánh giá tác động của văn bản quy phạm mới ban hành để thực hiện và rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam....


  • 07/07/2022 03:44
  • PV
  • 6242