Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực

Đây là một trong những nội dung theo Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Cụ thể, nhóm thủ tục về cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực sẽ sửa đổi Mẫu 3a (danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực) của Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực, theo hướng thay thế các trường thông tin cá nhân bằng số định danh cá nhân. 

Nhóm thủ tục về cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện, phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện được sửa đổi Mẫu 3a và 3b (Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực và Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, vận hành) của Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực, theo hướng thay thế các trường thông tin cá nhân (ngày tháng năm sinh, quê quán) bằng số định danh cá nhân.

Nhóm thủ tục về cấp thẻ kiểm tra viên điện lực sẽ sửa đổi các mẫu biên bản số 3, 4, 5 và mẫu quyết định 1, 2, 3, 4 tại phụ lục 3, Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện, theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

Nghiquyet100CP2017.pdf