Đảng ủy EVN hướng dẫn học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành văn bản số 16-HD/ĐU (ngày 21/1/2020) hướng dẫn học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng dựng Đảng và hệ thống trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ đề toàn khóa của Đảng ủy EVN về thực hiện lời dạy của Bác thông qua bài nói chuyện của Bác với cán bộ, công nhân viên Nhà máy Đền Bờ Hồ, ngày 21/12/1954.

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và đơn vị, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên, người lao động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện chuyên đề.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban16DUEVN2020.pdf


  • 04/02/2020 04:39
  • Xuân Tiến
  • 7638