Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ĐHĐ

Ngày 27/4 tại thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tại đại hội, lãnh đạo ĐHĐ cho biết kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 đã vượt kế hoạch ở nhiều lĩnh vực nhờ sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể lãnh đạo và người lao động.

Trong năm 2022, sản lượng điện sản xuất của công ty đạt trên 3,1 tỷ kWh, đạt 126,09% kế hoạch về sản lượng điện sản xuất. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: tỉ lệ điện tự dùng cho sản xuất điện, hệ số khả dụng, tỉ lệ dừng máy do sự cố và tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng đều đạt kế hoạch đề ra. Về đầu tư tài chính, công ty đã nhận được 13,2 tỷ đồng tiền tạm ứng cổ tức từ các công ty mà ĐHĐ đang góp vốn.

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt trên 128% doanh thu kế hoạch, nộp ngân sách cho các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng hơn 928 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ĐHĐ - Ảnh: Ng.Tuấn.

Tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu như: sản lượng điện sản xuất 2.884 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm 8.860 triệu kWh, tổng doanh thu 2.263 tỉ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 857 tỉ đồng và mức chia cổ tức 20%... Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh thấp hơn năm 2022 do dự báo hiện tượng El Nino sẽ gây ra khô hạn trên lưu vực các hồ chứa làm cho lưu lượng nước về các hồ chứa thấp hơn năm 2022.

Ông Phạm Viết Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1 - Cổ đông chiếm cổ phần chi phối tại ĐHĐ) ghi nhận sự nỗ lực của tập thể ĐHĐ và tin tưởng Người đại diện phần vốn của EVNGENCO 1 sẽ phối hợp Hội đồng quản trị đưa công ty ngày càng phát triển.

Tại Đại hội năm nay, cổ đông đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Dung - Trưởng Ban kiểm soát, theo nguyện vọng cá nhân; bầu bổ sung bà Đinh Hải Ninh là thành viên Ban kiểm soát. Trong cuộc họp của Ban kiểm soát cùng ngày, bà Đinh Hải Ninh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.


  • 29/04/2023 05:54
  • Nguyễn Ngọc Tuấn (ĐHĐ)
  • 4321