Cắt giảm 42 điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực điện lực

Ngày 20/9, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018; trong đó có điện lực.

Theo Quyết định này, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm, trong đó, lĩnh vực kinh doanh hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực sẽ cắt giảm 42 điều kiện.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh được căn cứ trên 5 nguyên tắc:

(1) Chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh.

(2) Việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh phải tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3) Điều kiện đầu tư, kinh doanh nếu thực sự cần thiết cũng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014.

(4) Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện.

(5) Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Chi tiết Quyết định và phụ lục các ngành nghề kinh doanh được cắt giảm có file đính kèm.

Quyetdinh%203610aBoCongThuong2017.doc
Phuluccacnganhnghekinhdoanhcatgiam.rar


  • 27/09/2017 09:44
  • Vũ Chang