Áp dụng triệt để CNTT trong tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 1116/QĐ-EVN được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 7/8/2021, về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11).

Ảnh minh họa

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; đưa việc cập nhật, tìm hiểu pháp luật thành công việc hàng ngày của mỗi CBCNV trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, hoàn thiện việc rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của EVN; tạo chuyển biến căn bản, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ trong toàn Tập đoàn.

Việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật phải đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ của Tập đoàn, đơn vị; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế.

Tiếp tục lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và đơn vị, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN ban hành có phạm vi áp dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị phát hiện, nhân rộng các mô hình mới, tích cực học hỏi, áp dụng các cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật, để thu hút đông đảo CBCNV tham gia; đề xuất hoặc khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác giáo dục, phổ biến, thi hành pháp luật.

Đặc biệt, EVN yêu cầu các đơn vị áp dụng triệt để công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật; chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Xem chi tiết tại đây


  • 11/08/2021 03:32
  • Nghi Viên
  • 3969