Thi đua "nước rút, thần tốc" để hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3