Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ: Ghi nhận tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc