Đảng ủy EVN: Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện