Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Phát huy sức mạnh, lãnh đạo toàn diện