Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN kiểm tra công trường, tiến độ các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải