Chính phủ quy định giá bán điện mặt trời tại Việt Nam là 9,35 Uscents/kWh

  • 14/04/2017

Đây là một nội dung trong Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 11/4/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Chi tiết...