TS Trần Đình Thiên: "Sản xuất lạc hậu do giá điện Việt Nam còn thấp"

  • 30/08/2016

TS Trần Đình Thiên cho rằng, ở Việt Nam hiện nay đang diễn ra tình trạng xung đột cung - cầu năng lượng. Giá điện ở Việt Nam hiện nay thấp, khuyến khích người tiêu dùng, không khuyến khích sản xuất năng lượng, khuyến khích sản xuất lạc hậu.

Chi tiết...